Δικαιολόγηση απουσιών από την διά ζώσης διδασκαλία

Σας γνωστοποιούμε την ΚΥΑ με τίτλο: Τροποποίηση της υπό στοιχεία 14109/ΓΔ4/ 05-02-2021 κοινής  απόφασης της Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων και του Υπουργού Υγείας «Σύσταση και συγκρότηση πενταμελούς επιτροπής για μαθητές/τριες που συνοικούν με άτομα που πάσχουν από σοβαρό/ά υποκείμενο/α νόσημα/τα, προκειμένου οι μαθητές/τριες αυτοί να συμμετάσχουν στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση» (Β΄ 455).
Η απόφαση είναι διαθέσιμη στον παραπάνω σύνδεσμο.