ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΤΟΥ 2ου ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ

PDF FILE

1. Κώδικας Συμπεριφοράς

Ο κώδικας στοχεύει στο να προστατεύει τα δικαιώματα των μαθητών και των εκπαιδευτικών και να εξασφαλίζει ένα ευχάριστο μαθησιακό περιβάλλον.

1.1. Όλα τα μέλη της σχολικής κοινότητας

Φροντίζουν για την πιστή εφαρμογή των διατάξεων που αφορούν:

 1. Την απαγόρευση του καπνίσματος στους χώρους του σχολείου (βλ. υπουργικές αποφάσεις)
 2. Τη χρήση κινητών τηλεφώνων και ηλεκτρονικών συσκευών (βλ. υπουργική απόφαση).

Ειδικότερα:

1.2. Καθηγητές

 1. Φέρονται σε όλα τα παιδιά με σεβασμό και δικαιοσύνη.
 2. Ακούν προσεκτικά και λαμβάνουν υπόψη τους τις γνώμες και τις παρατηρήσεις των μαθητών, στο πλαίσιο εφαρμογής των σκοπών της εκπαίδευσης, όπως αυτοί καθορίζονται από το Σύνταγμα και τους σχετικούς Νόμους, Διατάγματα και Υπουργικές Αποφάσεις. Το άρθρο αυτό δεν αφορά το σχεδιασμό και την πραγματοποίηση του μαθήματος.
 3. Φροντίζουν με μεγάλη σοβαρότητα και ευθύνη για την ασφάλεια των μαθητών.
 4. Δημιουργούν καλή σχέση με τους γονείς, ώστε τα παιδιά να αντιλαμβάνονται ότι οι σημαντικοί ενήλικες της ζωής τους έχουν κοινή πολιτική.
 5. Διατηρούν καλές σχέσεις με τους συναδέλφους τους, οι οποίες διέπονται από ευγένεια, αυτοσεβασμό και σεβασμό προς τον άλλο, ώστε να αποτελούν οι ίδιοι πρότυπα συμπεριφοράς για τα παιδιά.
 6. Εφόσον είναι δυνατόν από το ισχύον ωρολόγιο πρόγραμμα, καλύπτουν τα κενά που δημιουργούνται από την απουσία άλλων εκπαιδευτικών και απασχολούν τους μαθητές και τις μαθήτριες με τον πλέον πρόσφορο τρόπο.
 7. Η Διεύθυνση του σχολείου οφείλει να ενημερώνει εγκαίρως για τις αλλαγές που γίνονται στο ωρολόγιο πρόγραμμα και, εφόσον αυτό είναι δυνατόν, για τυχόν απουσίες εκπαιδευτικών.

1.3. Μαθητές

 1. Σέβονται τους διαφορετικούς ρόλους, εντός της σχολικής κοινότητας, και αναγνωρίζουν την ανάγκη τήρησης των κανόνων.
 2. Σέβονται και μιλούν με ευγένεια σε όλους όσους βρίσκονται στον χώρο του σχολείου.
 3. Είναι προσεκτικοί στο μάθημα και δεν ενοχλούν τους συμμαθητές τους και τον/την καθηγητή/τριά τους.
 4. Έρχονται στο σχολείο προετοιμασμένοι για τα μαθήματα της ημέρας.
 5. Δεν καθυστερούν κατά την πρωινή τους προσέλευση στο σχολείο, καθώς και κατά την είσοδό τους στην τάξη, μετά τα διαλείμματα.
 6. Διατηρούν όλους τους χώρους του σχολείου καθαρούς.
 7. Δεν αποχωρούν από το σχολείο σε ώρες λειτουργίας του χωρίς άδεια της Διεύθυνσης.
 8. Κατά τη διάρκεια του μαθήματος δεν πίνουν άλλα ποτά εκτός του νερού.
 9. Γενικότερα, στους χώρους του σχολείου δεν επιτρέπονται:

α. Παιχνίδια και συμπεριφορές που μπορεί να κάνουν κακό στην ασφάλεια των μαθητών (των ίδιων και  των άλλων).

β. Τα τυχερά παιχνίδια, στην οποιαδήποτε μορφή τους. Ως «τυχερά παιχνίδια» ορίζονται εκείνα «των οποίων το αποτέλεσμα εξαρτάται τουλάχιστον εν μέρει από την τύχη». Στην απαγόρευση δεν περιλαμβάνονται τα «τεχνικά-ψυχαγωγικά παιγνίδια», των οποίων το αποτέλεσμα εξαρτάται αποκλειστικά ή κατά κύριο λόγο από την τεχνική ή πνευματική ικανότητα του παίκτη (Νόμος 4002, άρθρα 25, παρ. β και 32, παρ. α΄ (ΦΕΚ Α 180 (22.8.2011)).

2. Καθήκοντα απουσιολόγων/επιμελητών

2.1. Απουσιολόγοι

Έχουν την ευθύνη της παραλαβής του απουσιολογίου από το Γραφείο κάθε πρωί, της συμπλήρωσής του στην αρχή της κάθε ώρας, σε συνεργασία με τον διδάσκοντα ή τη διδάσκουσα, και της παράδοσής του στο Γραφείο κάθε μεσημέρι.

2.2. Επιμελητές

 • Αναφέρουν ζημιές, φθορές ή απώλειες που συμβαίνουν στο τμήμα.
 • Παραμένουν στην αίθουσα διδασκαλίας και φροντίζουν για τη γρήγορη έξοδο από την τάξη.
 • Ανοίγουν τα παράθυρα για να αερίζονται οι αίθουσες.

3. Απουσίες Μαθητών/Μαθητριών – Παιδαγωγικά μέτρα

Για τις απουσίες των μαθητών/μαθητριών καθώς και για τα προβλεπόμενα παιδαγωγικά μέτρα, ισχύουν οι διατάξεις της Υπουργικής απόφασης της 23.1.2018 (ΦΕΚ 120/23-1-2018), στην οποία ορίζονται τα ακόλουθα:

Άρθρο 28. Χαρακτηρισμός φοίτησης, συνέπειες

 1. Επαρκής χαρακτηρίζεται η φοίτηση μαθητών/τριών εφόσον το σύνολο των απουσιών του/της δεν υπερβαίνει τις εκατόν δεκατέσσερις (114).
 2. Ανεπαρκής χαρακτηρίζεται η φοίτηση μαθητή/τριας που σημείωσε πάνω από εκατόν δεκατέσσερις (114) απουσίες. Οι μαθητές/τριες των οποίων η φοίτηση χαρακτηρίζεται ανεπαρκής είναι υποχρεωμένοι/ες να επαναλάβουν τη φοίτηση τους στην ίδια τάξη.

Άρθρο 29. Ενημέρωση γονέων – Υποχρεώσεις γονέων μαθητών/τριών που απουσιάζουν.

 1. Για την τακτική παρακολούθηση της φοίτησης των μαθητών/τριών ευθύνονται εξ ολοκλήρου οι κηδεμόνες τους. Ο κηδεμόνας κάθε μαθητή/τριας που απουσίασε από το σχολείο οφείλει να γνωστοποιεί στο σχολείο τους λόγους της απουσίας άμεσα με έναν από τους τρόπους επικοινωνίας που έχει δηλώσει στο σχολείο κατά την εγγραφή του/της μαθητή/τριας σε αυτό. Η γνωστοποίηση του λόγου των απουσιών συνοδεύεται από τα απαραίτητα δικαιολογητικά μόνο στην περίπτωση που προβλέπεται ο μη υπολογισμός τους κατά την έκδοση των αποτελεσμάτων φοίτησης, σύμφωνα με το άρθρο 24.
 2. Ο/Η υπεύθυνος/η καθηγητής/τρια κάθε τμήματος οφείλει να ενημερώνει τους κηδεμόνες για την απουσία των μαθητών/τριών και να πληροφορείται τους λόγους της απουσίας τους με κάθε πρόσφορο μέσο, όπως με τηλεφώνημα, με μήνυμα σταλμένο από λογαριασμό του σχολείου στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο – εφόσον οι γονείς/κηδεμόνες έχουν υποβάλει στο σχολείο σχετική υπεύθυνη δήλωση στην οποία αναφέρουν την ηλεκτρονική τους διεύθυνση – ή στο κινητό τηλέφωνο των γονέων/κηδεμόνων (SMS), ή με επιστολή. Εάν η επικοινωνία με τους γονείς/κηδεμόνες δεν είναι εφικτή ή εάν οι γονείς/κηδεμόνες αρνηθούν την επικοινωνία ή εάν για οποιονδήποτε άλλο λόγο είναι απαραίτητο, συγκαλείται το Συμβούλιο του Τμήματος για να εξετάσει την αναγκαιότητα χρήσης ενεργειών παιδαγωγικού χαρακτήρα, όπως, ενδεικτικά, η προσφυγή σε υποστηρικτικές εκπαιδευτικές δομές ή κοινωνικές υπηρεσίες.
 3. Σε περίπτωση που μαθητής/τρια έχει απουσιάσει τρεις συνεχόμενες ημέρες ή πραγματοποιήσει τριάντα (30) συνολικά απουσίες, ο/η εκπαιδευτικός που είναι υπεύθυνος/η του τμήματος επικοινωνεί άμεσα με τους γονείς/κηδεμόνες του/της μαθητή/τριας (με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, SMS ή με επιστολή), πληροφορείται τον λόγο των απουσιών και ενημερώνει τον/τη Διευθυντή/ντρια του σχολείου. Μετά την πρώτη ενημέρωση των γονέων/κηδεμόνων, σύμφωνα με τα παραπάνω, ο/η εκπαιδευτικός τους ενημερώνει τις πρώτες πέντε (5) εργάσιμες ημέρες κάθε μήνα, εφόσον υπάρχει μεταβολή στον συνολικό αριθμό απουσιών.

Άρθρο 31. Παιδαγωγικά μέτρα και ενέργειες παιδαγωγικού χαρακτήρα

 1. Ο Σύλλογος Διδασκόντων/ουσών έχει την παιδαγωγική ευθύνη να προβαίνει σε ενέργειες και να εφαρμόζει πρακτικές για τη δημιουργία στο σχολείο του κλίματος που απαιτείται για την υλοποίηση των στόχων της εκπαίδευσης και για τη διαπαιδαγώγηση των μαθητών έτσι, ώστε να σέβονται τους διαφορετικούς ρόλους και να αναγνωρίζουν την ανάγκη τήρησης των κανόνων. Για τον σκοπό αυτό πρέπει να χρησιμοποιεί όλους τους διαθέσιμους τρόπους (π.χ. συμβουλευτικές συναντήσεις με τις υποστηρικτικές εκπαιδευτικές δομές, διαδικασία διαμεσολάβησης) για την αντιμετώπιση κάθε παρεκκλίνουσας συμπεριφοράς.

Στις περιπτώσεις των μαθητών/τριών που δε βελτιώνουν τη συμπεριφορά τους ο Σύλλογος Διδασκόντων/ουσών προβαίνει στη λήψη μέτρων, τα οποία είναι: α) προφορική παρατήρηση, β) επίπληξη, γ) αποβολή από τα μαθήματα μίας (1) ημέρας, δ) αποβολή από τα μαθήματα δύο (2) ημερών, ε) αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος.                    

 1. Τα παιδαγωγικά αυτά μέτρα αξιοποιούνται ως εξής:

α) Κάθε διδάσκων/ουσα καθηγητής/τρια μπορεί να αξιοποιήσει τα παιδαγωγικά μέτρα α και β.

β) Ο/Η Διευθυντής/ντρια του σχολείου μπορεί να αξιοποιήσει τα παιδαγωγικά μέτρα α, β και γ.

γ) Ο Σύλλογος Διδασκόντων/ουσών μπορεί να αξιοποιήσει τα παιδαγωγικά μέτρα α, β, γ, δ και ε.

δ) Την αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος μπορεί να την επιβάλει μόνο ο Σύλλογος Διδασκόντων/ουσών με απόφαση στην οποία πρέπει να αιτιολογείται ειδικά ο λόγος για τον οποίο κρίνεται ότι δεν είναι δυνατή η επανόρθωση της παρέκκλισης εντός του ίδιου σχολικού περιβάλλοντος και με τη σύμφωνη γνώμη ειδικού των υποστηρικτικών εκπαιδευτικών δομών. Στη συνεδρίαση έχουν δικαίωμα να παρίστανται ο κηδεμόνας του/της μαθητή/τριας, καθώς και το προεδρείο της Μαθητικής Κοινότητας του τμήματος του/της και το προεδρείο του Μαθητικού Συμβουλίου του σχολείου, οι οποίοι αποχωρούν την ώρα της ψηφοφορίας. Το παιδαγωγικό μέτρο της αλλαγής σχολικού περιβάλλοντος ισχύει για το σχολικό έτος εντός του οποίου ελήφθη, από δε το επόμενο σχολικό έτος ο/η μαθητής/τρια έχει δικαίωμα να επανέλθει στο σχολείο με τη διαδικασία της μετεγγραφής.

 1. Οι μαθητές/τριες που αποβάλλονται παραμένουν τις ημέρες της αποβολής στο σχολείο, οι ώρες απουσίας τους από την τάξη καταχωρίζονται και απασχολούνται με ευθύνη του/της Διευθυντή/ντριας του σχολείου. Η μορφή της απασχόλησης εντός του σχολείου καθορίζεται από το όργανο που αποφάσισε το συγκεκριμένο παιδαγωγικό μέτρο.
 2. Εάν μαθητής/τρια παρακωλύει τη διεξαγωγή μαθήματος, είναι δυνατόν να του/της επιβληθεί προφορική παρατήρηση και να απομακρυνθεί από την αίθουσα διδασκαλίας, οπότε απασχολείται με την ευθύνη του/της Διευθυντή/ντριας του σχολείου, λαμβάνοντας απουσία. Σε περίπτωση επαναλαμβανόμενων ωριαίων απομακρύνσεων και πάντως μετά από τρεις απομακρύνσεις από τον/την ίδιο/α διδάσκοντα/ουσα ή πέντε συνολικά, το Συμβούλιο του Τμήματος εξετάζει τους ενδεδειγμένους χειρισμούς.

4. Πολιτική αντιμετώπισης παραπόνων

Παράπονα μπορούν να διατυπωθούν προφορικώς ή γραπτώς από μαθητές ή γονείς στον διευθυντή ή στα μέλη του διδακτικού προσωπικού του σχολείου.

Διερεύνηση παραπόνων

Το πρόσωπο το οποίο διερευνά τα παράπονα (ο Διευθυντής/η Διευθύντρια) θα πρέπει:

 • • να εξακριβώσει τι έχει συμβεί μέχρι τώρα και ποιοι εμπλέκονται
 • • να εξακριβώσει το είδος και τη φύση του παραπόνου
 • • να συναντηθεί με εκείνους που έχουν διατυπώσει το παράπονο ή να επικοινωνήσει μαζί τους
 • • να διαπιστώσει κατά πόσο εκείνος που εκφράζει τα παράπονα έχει καλή πρόθεση
 • • να συνομιλήσει με εκείνους οι οποίοι εμπλέκονται στο θέμα
 • • να διεξαγάγει τη συζήτηση με καλή διάθεση και να επιμείνει σε διευκρινιστικές ερωτήσεις
 • • να προβλέψει, ώστε να τηρηθεί αρχείο όλων των παραπόνων.
 • • να προβλέψει, ώστε η αλληλογραφία, οι καταγγελίες και τα αρχεία που σχετίζονται με τα επιμέρους παράπονα θα πρέπει να παραμείνουν μυστικά και να είναι προσβάσιμα μόνο στην περίπτωση που ζητηθούν από οποιοδήποτε αρμόδιο πρόσωπο

Παράπονα μπορούν να διατυπωθούν προφορικώς ή γραπτώς από μαθητές ή γονείς στον διευθυντή ή στα μέλη του διδακτικού προσωπικού του σχολείου.

Αντιμετώπιση παραπόνων

Εφόσον η διεύθυνση του σχολείου βεβαιωθεί ότι τα παράπονα είναι βάσιμα, μπορούν να εφαρμοστούν ένα ή περισσότερα από τα παρακάτω:

 • • παροχή διευκρινίσεων
 • • την παραδοχή ότι η κατάσταση θα μπορούσε να γίνει αντικείμενο καλύτερου χειρισμού
 • • την παρουσίαση των μέτρων που έχουν ληφθεί με σκοπό την εξασφάλιση ότι δεν θα ξανασυμβεί παρόμοιο περιστατικό.

5. Πολιτική προστασίας παιδιού

Στο πλαίσιο της προσπάθειας του σχολείου μας να εφαρμόσει Πολιτική Προστασίας των μαθητών/μαθητριών από οποιαδήποτε μορφή παρενόχλησης, κακοποίησης ή εκφοβισμού είτε στον χώρο του σχολείου είτε αλλού, ακολουθούνται τα εξής βήματα:

 1. θα πρέπει να εντοπιστούν σημάδια ή συμπτώματα που μπορεί να προέρχονται από φυσική, συναισθηματική ή σεξουαλική κακοποίηση, καθώς και παραμέληση και ενδέχεται να συμπεριλαμβάνουν μελανιές, καψίματα, μικρές πληγές, δαγκώματα, αμυχές, υπερβολικά ατίθαση ή αντικοινωνική συμπεριφορά, τάσεις απομόνωσης, έλλειψη κινήτρων, μόνιμη πείνα, ακατάλληλη για τις καιρικές συνθήκες ενδυμασία κ.α.
 2. το περιστατικό αναφέρεται στον Διευθυντή και στον υπεύθυνο καθηγητή
 3. κάθε περίπτωση αντιμετωπίζεται με ιδιαίτερη προσοχή, ευαισθησία, διακριτικότητα και εχεμύθεια
 4. οι υπεύθυνοι της εφαρμογής Πολιτικής Προστασίας Παιδιού του σχολείου αρχικά επικοινωνούν με τους γονείς ή κηδεμόνες του παιδιού
 5. εφόσον υπάρχει περίπτωση κατά την οποία επιβάλλεται η παραπομπή της αντιμετώπισής της σε ειδικές υπηρεσίες, τότε οι υπεύθυνοι του σχολείου επικοινωνούν με τους υπεύθυνους των τοπικών αρχών (κοινωνικό λειτουργό κλπ).

6. Πολιτική Υγείας και Ασφάλειας

6.1. Υγεία

1.1 Για την υγεία των παιδιών και του προσωπικού του σχολείου και όπως ορίζεται από τον νόμο, απαγορεύεται το κάπνισμα εντός των σχολικών κτηρίων.

6.2. Ασφάλεια

Το σχολείο είναι σε θέση να προστατέψει τα παιδιά από κινδύνους:

2.1 Απαγορεύεται η είσοδος στο σχολείο σε άτομα εκτός του προσωπικού του σχολείου χωρίς την άδεια του διευθυντή του σχολείου.

2.2 Καθημερινά πριν την έναρξη των μαθημάτων και κατά τις ώρες των διαλειμμάτων εφημερεύουν μέλη του διδακτικού προσωπικού σε όλους τους χώρους του σχολείου, εσωτερικούς και αυλή. Οι εφημερεύοντες εκπαιδευτικοί έχουν την ευθύνη της παρακολούθησης των παιδιών και της άμεσης παρέμβασης και αντιμετώπισης έκτακτων περιστατικών.

2.3 Κάθε μέλος του εκπαιδευτικού προσωπικού θα πρέπει να ακούει με προσοχή, να βοηθάει και να ενθαρρύνει τους/τις μαθητές/μαθήτριες που του αναφέρουν κάποιο πρόβλημα και να προωθεί την επίλυσή του.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗΣ (BULLYING)

Τι είναι ο Εκφοβισμός ή η Κακοποίηση (Bullying)

Είναι η χρήση επιθετικής συμπεριφοράς με την πρόθεση να βλάψουμε κάποιο πρόσωπο. Ο εκφοβισμός ή η κακοποίηση έχει ως αποτέλεσμα τον πόνο και την ενόχληση του θύματος.

Ο Εκφοβισμός ή η Κακοποίηση μπορεί να είναι:

 • • Συναισθηματικός/ή, όταν κάποιος είναι εχθρικός, δείχνει διάθεση να βασανίζει (π.χ. κρύβοντας βιβλία, κάνοντας απειλητικές χειρονομίες)
 • • Σωματικός/ή, σπρώξιμο, χτύπημα, κλωτσιά ή χρήση βίας
 • • Ρατσιστικός/ή, φυλετικές προσβολές, γκράφιτι, χειρονομίες
 • • Σεξουαλικός/ή, ανεπιθύμητη σωματική επαφή ή προσβλητικά σεξουαλικά σχόλια
 • • Ομοφοβικός/ή, όταν έχει στόχο τη σεξουαλικότητα
 • • Λεκτικός/ή, χρήση χαρακτηρισμών, πειραγμάτων και σαρκασμού, διάδοση φημών
 • • «Τεχνολογικός/ή – ηλεκτρονικός/ή», χρήση του ίντερνετ (email, chat rooms), απειλές μέσω κινητών τηλεφώνων, χρήση φωτογραφικών και τηλεοπτικών μηχανών για την προσβολή κάποιου προσώπου.

Επίσης, μπορεί να εκδηλωθεί και μεταξύ ενηλίκων στον χώρο εργασίας, δηλαδή στην περίπτωση σχολείου από καθηγητές προς άλλους καθηγητές ή από Διευθυντές προς καθηγητές και το αντίστροφο.

Συμπτώματα

Ένα παιδί μπορεί να δείξει κάποια από τα παρακάτω ανησυχητικά συμπτώματα που απαιτούν διερεύνηση:

 • • είναι απρόθυμο να πάει σχολείο
 • • αρχίζει να κάνει «κοπάνες»
 • • αγχώνεται, δείχνει έλλειψη αυτοπεποίθησης
 • • αρχίζει να τραυλίζει
 • • απειλεί ότι θα αυτοκτονήσει ή το σκάει από το σπίτι
 • • κλαίει στον ύπνο του ή έχει εφιάλτες
 • • αισθάνεται άρρωστο το πρωί
 • • αρχίζει να μην κάνει πολλή δουλειά για το σχολείο
 • • έρχεται στο σπίτι με σκισμένα βιβλία ή ρούχα
 • • τα πράγματά του είναι κατεστραμμένα ή «χαμένα»
 • • ζητάει χρήματα ή αρχίζει να κλέβει χρήματα
 • • συνεχώς «χάνει» πράγματα ή φαγητό
 • • έχει ανεξήγητες μελανιές ή χτυπήματα
 • • έρχεται στο σπίτι πεινασμένο (τα χρήματα ή το φαγητό του έχει κλαπεί)
 • • γίνεται επιθετικό
 • • κακοποιεί άλλα παιδιά
 • • σταματάει το φαγητό
 • • φοβάται να πει τι συμβαίνει
 • • δίνει απίθανες δικαιολογίες για τα παραπάνω
 • • φοβάται να χρησιμοποιήσει το ίντερνετ ή το κινητό του τηλέφωνο.

Διαδικασία αντιμετώπισης

 1. Θα πρέπει να αναφέρεται κάθε περιστατικό εκφοβισμού σε μέλος του διδακτικού προσωπικού ή στον Διευθυντή από τους μαθητές
 2. Θα πρέπει να αναφέρονται από τους γονείς τα περιστατικά κακοποίησης των παιδιών τους, όταν αυτά διστάζουν να τα καταγγείλουν
 3. Σε περίπτωση που τα παιδιά φοβούνται να καταγγείλουν παρόμοια περιστατικά στους καθηγητές ή στον Διευθυντή, μπορούν να το κάνουν στα πενταμελή συμβούλια της τάξης τους ή στο Δεκαπενταμελές Μαθητικό Συμβούλιο του σχολείου
 4. Σε κάθε περίπτωση τα περιστατικά θα καταγράφονται από το διδακτικό προσωπικό και τη Διεύθυνση του σχολείου
 5. Σε σοβαρές περιπτώσεις οι γονείς θα πρέπει να ενημερωθούν και να τους ζητηθεί να έρθουν στο σχολείο για να συζητήσουν το πρόβλημα
 6. Αν είναι αναγκαίο, θα ζητηθεί η συμβουλή της αστυνομίας
 7. Ο εκφοβισμός ή η απειλή εκφοβισμού πρέπει να ερευνηθεί και θα πρέπει να σταματήσει αμέσως
 8. Θα γίνει προσπάθεια να βοηθηθούν όσοι κάνουν πράξεις εκφοβισμού, ώστε να αλλάξουν τη συμπεριφορά τους
 9. Οι γονείς των παιδιών που προκαλούν εκφοβισμό ή κακοποίηση θα πρέπει να ενημερωθούν για τη συμπεριφορά των παιδιών τους
 10. Τα παιδιά που έχουν υποστεί εκφοβισμό ή κακοποίηση θα πρέπει να ενισχυθούν ψυχολογικά, ώστε να επανακτήσουν την αυτοπεποίθησή τους
 11. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να υπάρξει συνεχής παρακολούθηση της συμπεριφοράς των εμπλεκομένων μερών.

Συνέπειες

 1. Όσοι άσκησαν εκφοβισμό πρέπει να ζητήσουν συγγνώμη. Μπορεί να υπάρξουν κι άλλες επιπτώσεις, όπως η καταγραφή του περιστατικού στο ποινολόγιο
 2. Σε σοβαρές περιπτώσεις, θα εξεταστεί η αποβολή ή και η απομάκρυνση από το σχολείο
 3. Αν είναι δυνατόν, οι μαθητές θα συμφιλιωθούν
 4. Μετά τη διερεύνηση ή την επίλυση του περιστατικού ή των περιστατικών, κάθε περίπτωση θα ελεγχθεί ώστε να αποτραπεί η επανάληψη εκφοβισμού ή κακοποίησης.

Πρόβλεψη

Στα πλαίσια του σχολικού προγράμματος εντάσσεται η ενημέρωση για την πρόληψη περιστατικών εκφοβισμού ή κακοποίησης. Μαθήματα όπως η Φυσική Αγωγή, η Κοινωνιολογία, η Αγωγή του Πολίτη και το Δίκαιο ενδείκνυνται για τη συζήτηση του θέματος, καθώς και άλλα μαθήματα κατά περίπτωση. Επίσης, κατά την πρωινή συγκέντρωση πριν την έναρξη των μαθημάτων ανακοινώνονται και συζητούνται παρόμοια περιστατικά.

Τέλος, τα περιστατικά εκφοβισμού ή/και κακοποίησης μεταξύ ενηλίκων μέσα στο σχολείο αντιμετωπίζονται με αντίστοιχη σοβαρότητα, πάντα με πνεύμα καλής διάθεσης και προς την κατεύθυνση της αποκατάστασης του καλού κλίματος συνεργασίας. Βέβαια, σε σοβαρές περιπτώσεις αναλαμβάνει η Διεύθυνση ή οι Προϊστάμενοι να επιλύσουν το πρόβλημα με βάση την κείμενη νομοθεσία.

Αφήστε μια απάντηση

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.