ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

 

Το Σχολείο ιδρύθηκε το 2001 με τη συνένωση δύο από τα αρχαιότερα σχολεία της Αθήνας, του 3ου Ενιαίου Λυκείου και του 10ου Ενιαίου Λυκείου Αθηνών. Στη συνέχεια μετατράπηκε σε Πειραματικό με την ονομασία 2ο Πειραματικό Ενιαίο Λύκειο Αθηνών. Η ίδρυση του έγινε με απόφαση του τότε Υφυπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων Φίλιππου Πετσάλνικου, μετά από αίτημα όλων των φορέων της εκπαίδευσης που δραστηριοποιούνται στην περιοχή. Θεωρήθηκε και είναι η συνέχεια του 2ου Πειραματικού Γυμνασίου Αθηνών, αφού μέχρι τότε δεν υπήρχε αντίστοιχο Πειραματικό Λύκειο και οι απόφοιτοι του Πειραματικού Γυμνασίου διασκορπίζονταν σε διάφορα Γενικά Λύκεια της περιοχής. Η απόφαση του Υφυπουργού δημοσιεύτηκε στις 10 Αυγούστου του 2001 (ΦΕΚ 1064/10-8-2001) στο δεύτερο τεύχος της εφημερίδας της Κυβερνήσεως και έχει ως εξής:

Αριθ. Δ4/411

Μετατροπή Γυμνασίου, συγχώνευση Πειραματικού Γυμνασίου, συγχώνευση Ενιαίων Λυκείων και μετατροπή αυτών σε Πειραματικό Ενιαίο Λύκειο.

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
α) των άρθρων 5,8 και31 του “Ν. 1566/85 «Δομή και λειτουργία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» (Α” 167).
β) του άρθρου 31 του Ν.2525/97 «Ενιαίο Λύκειο πρόσβαση των αποφοίτων του στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και άλλες διατάξεις» (Α” 188).
γ) του άρθρου 29Α, του Ν. 1558/85 (Α” 137) όπως προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/92 και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του Ν. 2469/97 (Α” 38).
2. Την αριθ. ΣΤ5/25/26.4.2000 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων «Ορισμός αρμοδιοτήτων Υφυπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων» (Β” 582).
3. Την αριθ. 3/2001 πράξη της Ν.Ε.Π. και την πρόταση του προϊσταμένου της Α” Διεύθυνσης Δ/θμιας Εκπ/σης Αθηνών.
4. Το γεγονός ότι με την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Α. Συγχωνεύουμε από το σχολικό έτος 2001-2002 του 3ο Γυμνάσιο Αθηνών με το 2ο Πειραματικό Γυμνάσιο Αθηνών με την ονομασία 2ο Πειραματικό Γυμνάσιο Αθηνών.
Β. Συγχωνεύουμε από το σχολικό έτος 2001-2002 το 3ο και 10ο Ενιαίο Λύκειο Αθηνών σε 3ο Ενιαίο Λύκειο Αθηνών, το οποίο μετατρέπουμε σε Πειραματικό με την ονομασία 2ο Πειραματικό Ενιαίο Λύκειο Αθηνών.
Τα παραπάνω σχολεία θα ανήκουν στην αρμοδιότητα της Α” Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αθηνών.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 1 Αυγούστου 2001

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΠΕΤΣΑΛΝΙΚΟΣ

 

Σύμφωνα με τον νόμο 3966/2011, το σχολείο υπέβαλε τον Σεπτέμβριο του 2011 Φάκελο Αξιολόγησης, διεκδικώντας τον ορισμό του ως Πρότυπο Πειραματικό Σχολείο. Στις 25/10/2011, με την υπουργική απόφαση αριθ. 122084/Δ4, κατατάχθηκε 3ο πανελλαδικά στη διαδικασία αξιολόγησης, και ορίστηκε Πρότυπο Πειραματικό (ΦΕΚ τ. Β΄, αρ. φ. 2546/7-11-2011).

Μαθητές του σχολείου εγγράφονται ως τώρα οι απόφοιτοι του 2ου Πρότυπου Πειραματικού Γυμνασίου Αθηνών. Για τις κενές θέσεις διενεργείται δημόσια κλήρωση στις αρχές κάθε σχολικού έτους. Το νέο πλαίσιο λειτουργίας των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων καθορίζει την επιλογή μαθητών στο Λύκειο μετά από αξιολόγηση (εξετάσεις).

Στο σχολείο σήμερα λειτουργούν 18 τμήματα Γενικής Παιδείας, με 25-27 μαθητές στο καθένα.

Κτιριακή εγκατάσταση

Το σχολείο διαθέτει δεκαεννέα αίθουσες διδασκαλίας, Βιβλιοθήκη, Αίθουσα Πολυμέσων, Εργαστήρια Πληροφορικής, Φυσικής-Χημείας, Βιολογίας και Μαθηματικών, Αίθουσα Ιστορίας και κλειστό Γυμναστήριο. Στο σχολείο λειτουργούν οκτώ διαδραστικοί πίνακες. Ο σχετικός εξοπλισμός, όπως και οι υπολογιστές των Εργαστηρίων Πληροφορικής, της Βιβλιοθήκης και της Αίθουσας Πολυμέσων, ανανεώθηκε με χορηγία του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος το καλοκαίρι του 2012.

Σκοπός του Πρότυπου Πειραματικού Γενικού Λυκείου

Σύμφωνα με το νόμο 3966/2011, σκοπός των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων είναι:

1. Η εξασφάλιση δημόσιας και δωρεάν υψηλής ποιότητας παιδείας για όλους, που συμβάλλει στην ολόπλευρη, αρμονική και ισόρροπη ανάπτυξη των μαθητών.

2. Η προαγωγή της εκπαιδευτικής έρευνας στην πράξη, σε συνεργασία με τις αντίστοιχες Σχολές και Τμήματα των Α.Ε.Ι., στη διδακτική των επί μέρους γνωστικών αντικειμένων, στον ψυχοπαιδαγωγικό τομέα, καθώς και στην οργάνωση, διοίκηση, αξιολόγηση και διαχείριση σχέσεων στο επίπεδο της σχολικής μονάδας.

3. Η εκπαίδευση με πρακτική άσκηση των προπτυχιακών φοιτητών και σπουδαστών Τμημάτων Α.Ε.Ι. και, ιδίως, Παιδαγωγικών Τμημάτων και Τμημάτων Σχολών Θετικών Επιστημών και Φιλοσοφικών Σχολών, καθώς και των μεταπτυχιακών φοιτητών στις επιστήμες της εκπαίδευσης (αγωγής), σε συνεργασία με τις αντίστοιχες Σχολές και Τμήματα, καθώς και η επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών της ευρύτερης εκπαιδευτικής κοινότητας, σε συνεργασία με τα Α.Ε.Ι. και το Ι.Ε.Π.

4. Η υποστήριξη του στόχου της δημιουργικότητας, της καινοτομίας και της αριστείας, με τη δημιουργία ομίλων, στους οποίους μπορούν να συμμετέχουν μαθητές από όλα τα σχολεία της δημόσιας εκπαίδευσης, και η ανάδειξη, προώθηση και εκπαίδευση μαθητών με ιδιαίτερες μαθησιακές δυνατότητες και ταλέντα αλλά και η υποστήριξη μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες.

5. Η πειραματική εφαρμογή προγραμμάτων σπουδών, αναλυτικών προγραμμάτων και μεθόδων διδασκαλίας, εκπαιδευτικού υλικού οποιασδήποτε μορφής, καινοτόμων διδακτικών πρακτικών, καινοτόμων και δημιουργικών δράσεων, προγραμμάτων αξιολόγησης της ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου και της υλικοτεχνικής υποδομής των σχολικών μονάδων, νέων μοντέλων διοίκησης και λειτουργίας του σχολείου.

Δραστηριότητες – Λειτουργία

Με γνώμονα τα παραπάνω, το 2ο Πρότυπο Πειραματικό Γενικό Λύκειο συνεργάζεται στενά με το Πανεπιστήμιο Αθηνών και το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, και ειδικότερα με τα τμήματα της Φιλοσοφικής Σχολής και της Σχολής Θετικών Επιστημών. Στο πλαίσιο αυτό, διοργανώνει μεγάλο αριθμό δειγματικών διδασκαλιών για τους προπτυχιακούς φοιτητές.

Οι καθηγητές του σχολείου συμμετέχουν ως επιμορφωτές στο πρόγραμμα εισαγωγικής επιμόρφωσης νεοδιόριστων εκπαιδευτικών του ΠΕΚ Αθηνών.

Στο σχολείο λειτουργούν έξι (6) όμιλοι δημιουργικότητας και αριστείας (για τους ομίλους της φετινής χρονιάς κάντε κλικ ΕΔΩ). Επίσης υλοποιούνται πολλά πολιτιστικά προγράμματα, τα οποία ανανεώνονται κάθε σχολική χρονιά.

Το σχολείο συμμετέχει σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα, σε πολλούς μαθητικούς διαγωνισμούς (Θαλής, Ευκλείδης, Αρχιμήδης, Ποίησης, Λογοτεχνίας, Αρχαίων Ελληνικών, Φυσικής, Χημείας, Βιολογίας) αποσπώντας σημαντικές διακρίσεις.

Το σχολείο εκδίδει μαθητική εφημερίδα και διατηρεί στο διαδίκτυο τα ακόλουθα δύο ιστολόγια:

Απόντες … επιτρέπονται. Μαθητική ηλεκτρονική εφημερίδα του σχολείου.

Δίχως όνομα. Χώρος έκφρασης της κοινότητας του σχολείου.