Σας γνωστοποιούμε ότι στο ΦΕΚ Β΄ 140/20-01-2021 δημοσιεύτηκε η με αρ. πρωτ. 6603/ΓΔ4/20-01-2021 Υ.Α. με θέμα «Συλλογικός προγραμματισμός, εσωτερική και εξωτερική αξιολόγηση των σχολικών μονάδων ως προς το εκπαιδευτικό τους έργο». Η Υ.Α. είναι διαθέσιμη στον παραπάνω σύνδεσμο.

Συλλογικός προγραμματισμός, εσωτερική και εξωτερική αξιολόγηση των σχολικών μονάδων