Σας γνωρίζουμε ότι στο ΦΕΚ Β΄ 389/02-02-2021 δημοσιεύτηκε η με αρ. πρωτ. 10478/ΓΔ4/29-01-2021 Υπουργική Απόφαση με θέμα: «Τροποποίηση της με αρ. 3752/ΓΔ4/13-01-2021 Υ.Α. με θέμα: “Οργάνωση και λειτουργία σχολικών κέντρων αντισταθμιστικής εκπαίδευσης ως προς την Ενισχυτική Διδασκαλία Ειδικών Μαθημάτων για το σχολικό έτος 2020-2021” (Β΄ 68)». Η απόφαση είναι διαθέσιμη στον ανωτέρω σύνδεσμο.

Γνωστοποίηση Δημοσίευσης Υπουργικής Απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης