Με απόφαση της ΔΕΠΠΣ της 27 Μαΐου 2013 τροποποιείται και συμπληρώνεται η αριθμ. 34520/Δ1/12-03-2013/(ΦΕΚ 600/ΤΒ) απόφαση που αφορά στην εισαγωγή των μαθητών στα ΠΠΣ.

Ενημερώνουμε τους γονείς και κηδεμόνες των μαθητών/τριών που έχουν υποβάλει αίτηση, ότι η σχετική παράγραφος της προηγούμενης απόφασης που αφορούσε το περιεχόμενο της υπεύθυνης δήλωσης και την υποχρέωση κατάθεσης βεβαίωσης του Διευθυντή του Λυκείου εγγραφής, τροποποιείται ως ακολούθως:

Οι ενδιαφερόμενοι που υποβάλλουν αίτηση θα βεβαιώνουν με υπεύθυνη δήλωση ότι είναι οι κηδεμόνες των υποψηφίων μαθητών και ότι δεν έχουν υποβάλει αίτηση συμμετοχής σε άλλο Πρότυπο ? Πειραματικό Λύκειο. Επίσης οι γονείς και οι κηδεμόνες, προκειμένου να παραλάβουν το δελτίο συμμετοχής του μαθητή στη δοκιμασία (τεστ) εισαγωγής, υποχρεούνται να καταθέσουν  στην επιτροπή συγκέντρωσης δικαιολογητικών του σχολείου το αργότερο δύο εργάσιμες ημέρες πριν την πραγματοποίηση της δοκιμασίας /τεστ, βεβαίωση του Διευθυντή του Λυκείου εγγραφής του/της μαθητή/τριας ή υπεύθυνη δήλωση ότι θα καταθέσουν τη σχετική βεβαίωση μέχρι 28 Ιουνίου 2013.

Δείτε ΕΔΩ ολόκληρη την απόφαση.

 

Τροποποίηση και Συμπλήρωση της αριθμ. 34520/Δ1/12-03-2013/(ΦΕΚ 600/ΤΒ) Απόφασης της Δ.Ε.Π.Π.Σ.