Γνωστοποιούμε στους ενδιαφερόμενους την αριθ. Φ251/94749/Α5/15-06-2015 (ΑΔΑ: 6Φ0Ε465ΦΘ3-ΑΙΗ) Εγκύκλιο με θέμα “Προκήρυξη για την εισαγωγή σπουδαστών/σπουδαστριών στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού Ακαδημαϊκού έτους 2015-2016“, του Υπουργείου Πολιτισμού Παιδείας και Θρησκευμάτων
καθώς και την εγκύκλιο με θέμα “Προκήρυξη για την εισαγωγή σπουδαστών/ σπουδαστριών στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ) Ακαδημαϊκού Έτους 2015-2016” του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού.

Προκηρύξεις για την εισαγωγή σπουδαστών/στριών στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού