ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΤΟΥ 2ου ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ

Ο κώδικας στοχεύει στο να προστατεύει τα δικαιώματα των μαθητών και των εκπαιδευτικών και να εξασφαλίζει ένα ευχάριστο μαθησιακό περιβάλλον, γι’ αυτό οι :

Καθηγητές

1. Φέρονται σε όλα τα παιδιά με σεβασμό και δικαιοσύνη
2. Ακούν προσεκτικά και παίρνουν υπόψη τους τις γνώμες και παρατηρήσεις των μαθητών
3. Φροντίζουν με μεγάλη σοβαρότητα και ευθύνη την ασφάλεια των μαθητών
4. Δημιουργούν καλή σχέση με τους γονείς, ώστε τα παιδιά να αντιλαμβάνονται ότι οι σημαντικοί ενήλικες της ζωής τους έχουν κοινή πολιτική.
5. Διατηρούν καλές σχέσεις με τους συναδέλφους τους, οι οποίες διέπονται από ευγένεια, αυτοσεβασμό και σεβασμό προς τον άλλο, ώστε να αποτελούν οι ίδιοι πρότυπα συμπεριφοράς για τα παιδιά.

Μαθητές

1. Σέβονται και μιλούν με ευγένεια σε όλους όσους βρίσκονται στον χώρο του σχολείου
2. Αποφεύγουν παιχνίδια και συμπεριφορές που μπορεί να κάνουν κακό στην ασφάλειά τους και στην ασφάλεια των άλλων
3. Περπατούν προσεκτικά σε όλο το κτίριο και ιδιαίτερα στις σκάλες
4. Είναι προσεκτικοί στο μάθημα και δεν ενοχλούν τους συμμαθητές τους και τον/την καθηγητή/τριά τους
5. Έρχονται στο σχολείο προετοιμασμένοι για τα μαθήματα της ημέρας.
6. Δεν καθυστερούν κατά την πρωινή τους προσέλευση στο σχολείο, καθώς κατά την είσοδό τους στην τάξη μετά τα διαλείμματα
7. Διατηρούν όλους τους χώρους του σχολείου καθαρούς
8. Δεν επιτρέπεται να αποχωρούν από το σχολείο σε ώρες λειτουργίας του χωρίς άδεια της διεύθυνσης
9. Δεν καπνίζουν στους χώρους του σχολείου.

Καθήκοντα απουσιολόγων/επιμελητών

•Απουσιολόγοι:
? Έχουν την ευθύνη της παραλαβής του απουσιολογίου από το Γραφείο κάθε πρωί, της συμπλήρωσής του στην αρχή της κάθε ώρας σε συνεργασία με τον διδάσκοντα ή τη διδάσκουσα και της παράδοσής του στο Γραφείο κάθε μεσημέρι.
Επιμελητές:
? • Αναφέρουν ζημιές, φθορές ή απώλειες που συμβαίνουν στο τμήμα
? • Παραμένουν στην αίθουσα διδασκαλίας και φροντίζουν για την γρήγορη έξοδο από την τάξη
? • Ανοίγουν τα παράθυρα για να αερίζονται οι αίθουσες

Απουσίες Μαθητών/Μαθητριών

• Οι απουσίες καταχωρίζονται κάθε διδακτική ώρα και δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν τις 114 διδακτικές ώρες, από τις οποίες 64 πρέπει να είναι δικαιολογημένες είτε από γονέα (όχι πάνω από 10 ημέρες τον χρόνο) είτε από γιατρό και 50 αδικαιολόγητες.
• O κηδεμόνας μπορεί να δικαιολογήσει 2 συνεχόμενες ημέρες και σε περίπτωση περισσοτέρων ημερών απαιτείται βεβαίωση ιατρού. Τα δικαιολογητικά πρέπει να υποβληθούν εντός 10 εργάσιμων ημερών.
• Ο Σύλλογος χαρακτηρίζει ως επαρκή τη φοίτηση του μαθητή ή της μαθήτριας με 115-164 απουσίες, αν όλες οι απουσίες πάνω από τις 50 είναι δικαιολογημένες και οφείλονται σε ασθένεια και ο Γενικός Μέσος Όρος των τετραμηνιαίων βαθμών είναι πλήρες 15.
• Όταν οι μαθητές/-τριες συμπληρώσουν 25 απουσίες, δικαιολογημένες ή αδικαιολόγητες, ο/η υπεύθυνος/η καθηγητής/-τρια της τάξης στέλνει ταχυδρομικώς ενημερωτικό σημείωμα στους γονείς ή κηδεμόνες των μαθητών/μαθητριών.
• Οι απουσίες, που καταχωρίζονται όταν δίνεται άδεια από τη διεύθυνση σε ώρες λειτουργίας του σχολείου, δεν δικαιολογούνται αυτομάτως, αλλά είναι δυνατόν να δικαιολογηθούν από τους γονείς ή τους κηδεμόνες.
• Οι γονείς και οι κηδεμόνες, οι οποίοι αδυνατούν να προσέλθουν στο σχολείο κατά τις ώρες λειτουργίας του για τη δικαιολόγηση των απουσιών των παιδιών τους, μπορούν να συμπληρώσουν το δικαιολογητικό που θα πάρουν τα παιδιά από τη Γραμματεία, να το υπογράψουν και να πιστοποιήσουν το γνήσιο της υπογραφής τους σε Αστυνομικό τμήμα ή σε Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών, τα οποία λειτουργούν καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας.

Έπαινοι και Επιπλήξεις

Πάντα προσπαθούμε να ενισχύουμε την θετική συμπεριφορά των παιδιών, είτε αυτή αφορά στις ακαδημαϊκές τους επιδόσεις είτε στη γενικότερη συμπεριφορά τους στο σχολείο.
Η θετική ενίσχυση μπορεί να είναι λεκτική ή να έχει τη μορφή κάποιου συμβόλου αναγνώρισης ή την ενασχόληση του/της μαθητή/τριας με κάποιο εκπαιδευτικό αντικείμενο που προτιμά.
Ωστόσο, σε περίπτωση εκδήλωσης μη αποδεκτής συμπεριφοράς από κάποιο παιδί, το σχολείο μας ακολουθεί την παρακάτω τακτική:
1. παρατήρηση
2. επίπληξη
3. ωριαία απομάκρυνση από το διδασκόμενο μάθημα
4. αποβολή από τα μαθήματα μέχρι τρεις (3) ημέρες
5. αποβολή από τα μαθήματα μέχρι πέντε (5) ημέρες
6. αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος
Στις παραπάνω περιπτώσεις η επιβαλλόμενη ποινή καταγράφεται στο Βιβλίο Ποινών του Σχολείου ή στο Απουσιολόγιο, κάτι που ισχύει ιδιαίτερα για την περίπτωση 3.

 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ

Παράπονα μπορούν να διατυπωθούν προφορικώς ή γραπτώς από μαθητές ή γονείς στον διευθυντή ή στα μέλη του διδακτικού προσωπικού του σχολείου.
Διερεύνηση παραπόνων
Το πρόσωπο το οποίο διερευνά τα παράπονα (ο Διευθυντής) θα πρέπει:
• να εξακριβώσει τι έχει συμβεί μέχρι τώρα και ποιοι εμπλέκονται
• να εξακριβώσει το είδος και τη φύση του παραπόνου
• να συναντηθεί με εκείνους που έχουν διατυπώσει το παράπονο ή να επικοινωνήσει μαζί τους
• να διαπιστώσει κατά πόσο εκείνος που εκφράζει τα παράπονα έχει καλή πρόθεση
• να συνομιλήσει με εκείνους οι οποίοι εμπλέκονται στο θέμα
• να διεξαγάγει τη συζήτηση με καλή διάθεση και να επιμείνει σε διευκρινιστικές ερωτήσεις
• να προβλέψει, ώστε να τηρηθεί αρχείο όλων των παραπόνων.
• να προβλέψει, ώστε η αλληλογραφία, οι καταγγελίες και τα αρχεία που σχετίζονται με τα επιμέρους παράπονα θα πρέπει να παραμείνουν μυστικά και να είναι προσβάσιμα μόνο στην περίπτωση που ζητηθούν από οποιοδήποτε αρμόδιο πρόσωπο
Παράπονα μπορούν να διατυπωθούν προφορικώς ή γραπτώς από μαθητές ή γονείς στον διευθυντή ή στα μέλη του διδακτικού προσωπικού του σχολείου.
Αντιμετώπιση παραπόνων
Εφόσον η διεύθυνση του σχολείου βεβαιωθεί ότι τα παράπονα είναι βάσιμα, μπορούν να εφαρμοστούν ένα ή περισσότερα από τα παρακάτω:
• παροχή διευκρινίσεων
• την παραδοχή ότι η κατάσταση θα μπορούσε να γίνει αντικείμενο καλύτερου χειρισμού
• την παρουσίαση των μέτρων που έχουν ληφθεί με σκοπό την εξασφάλιση ότι δεν θα ξανασυμβεί παρόμοιο περιστατικό

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΙΟΥ

Στο πλαίσιο της προσπάθειας του σχολείου μας να εφαρμόσει Πολιτική Προστασίας των μαθητών/μαθητριών από οποιαδήποτε μορφή παρενόχλησης, κακοποίησης ή εκφοβισμού είτε στον χώρο του σχολείου είτε αλλού, ακολουθούνται τα εξής βήματα:
1. θα πρέπει να εντοπιστούν σημάδια ή συμπτώματα που μπορεί να προέρχονται από φυσική, συναισθηματική ή σεξουαλική κακοποίηση, καθώς και παραμέληση και ενδέχεται να συμπεριλαμβάνουν μελανιές, καψίματα, μικρές πληγές, δαγκώματα, αμυχές, υπερβολικά ατίθαση ή αντικοινωνική συμπεριφορά, τάσεις απομόνωσης, έλλειψη κινήτρων, μόνιμη πείνα, ακατάλληλη για τις καιρικές συνθήκες ενδυμασία κ.α.
2. το περιστατικό αναφέρεται στον Διευθυντή και στον υπεύθυνο καθηγητή
3. κάθε περίπτωση αντιμετωπίζεται με ιδιαίτερη προσοχή, ευαισθησία, διακριτικότητα και εχεμύθεια
4. οι υπεύθυνοι της εφαρμογής Πολιτικής Προστασίας Παιδιού του σχολείου αρχικά επικοινωνούν με τους γονείς ή κηδεμόνες του παιδιού
5. εφόσον υπάρχει περίπτωση κατά την οποία επιβάλλεται η παραπομπή της αντιμετώπισής της σε ειδικές υπηρεσίες, τότε οι υπεύθυνοι του σχολείου επικοινωνούν με τους υπεύθυνους των τοπικών αρχών (κοινωνικό λειτουργό κλπ).

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑΣ και ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

1. ΥΓΕΙΑ
1.1 Για την υγεία των παιδιών και του προσωπικού του σχολείου απαγορεύεται το κάπνισμα εντός των σχολικών κτιρίων.

2. ΑΣΦΑΛΕΙΑ
Το σχολείο είναι σε θέση να προστατέψει τα παιδιά από κινδύνους:
2.1 Απαγορεύεται η είσοδος στο σχολείο σε άτομα εκτός του προσωπικού του σχολείου χωρίς την άδεια του διευθυντή του σχολείου.
2.2 Καθημερινά πριν την έναρξη των μαθημάτων και κατά τις ώρες των διαλειμμάτων εφημερεύουν μέλη του διδακτικού προσωπικού σε όλους τους χώρους του σχολείου, εσωτερικούς και αυλή. Οι εφημερεύοντες εκπαιδευτικοί έχουν την ευθύνη της παρακολούθησης των παιδιών και της άμεσης παρέμβασης και αντιμετώπισης έκτακτων περιστατικών.
2.3 Κάθε μέλος του εκπαιδευτικού προσωπικού θα πρέπει να ακούει με προσοχή, να βοηθάει και να ενθαρρύνει τους/τις μαθητές/μαθήτριες που του αναφέρουν κάποιο πρόβλημα και να προωθεί την επίλυσή του.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗΣ (BULLYING)

Τι είναι ο Εκφοβισμός ή η Κακοποίηση (Bullying)
Είναι η χρήση επιθετικής συμπεριφοράς με την πρόθεση να βλάψουμε κάποιο πρόσωπο. Ο εκφοβισμός ή η κακοποίηση έχει ως αποτέλεσμα τον πόνο και την ενόχληση του θύματος.
Ο Εκφοβισμός ή η Κακοποίηση μπορεί να είναι:
• Συναισθηματικός/ή, όταν κάποιος είναι εχθρικός, δείχνει διάθεση να βασανίζει (π.χ. κρύβοντας βιβλία, κάνοντας απειλητικές χειρονομίες)
• Σωματικός/ή, σπρώξιμο, χτύπημα, κλωτσιά ή χρήση βίας
• Ρατσιστικός/ή, φυλετικές προσβολές, γκράφιτι, χειρονομίες
• Σεξουαλικός/ή, ανεπιθύμητη σωματική επαφή ή προσβλητικά σεξουαλικά σχόλια
• Ομοφοβικός/ή, όταν έχει στόχο τη σεξουαλικότητα
• Λεκτικός/ή, χρήση χαρακτηρισμών, πειραγμάτων και σαρκασμού, διάδοση φημών
• «Τεχνολογικός/ή – ηλεκτρονικός/ή», χρήση του ίντερνετ (email, chat rooms), απειλές μέσω κινητών τηλεφώνων, χρήση φωτογραφικών και τηλεοπτικών μηχανών για την προσβολή κάποιου προσώπου.

Επίσης, μπορεί να εκδηλωθεί και μεταξύ ενηλίκων στον χώρο εργασίας, δηλαδή στην περίπτωση σχολείου από καθηγητές προς άλλους καθηγητές ή από Διευθυντές προς καθηγητές και το αντίστροφο.

Συμπτώματα

Ένα παιδί μπορεί να δείξει κάποια από τα παρακάτω ανησυχητικά συμπτώματα που απαιτούν διερεύνηση:
• είναι απρόθυμο να πάει σχολείο
• αρχίζει να κάνει «κοπάνες»
• αγχώνεται, δείχνει έλλειψη αυτοπεποίθησης
• αρχίζει να τραυλίζει
• απειλεί ότι θα αυτοκτονήσει ή το σκάει από το σπίτι
• κλαίει στον ύπνο του ή έχει εφιάλτες
• αισθάνεται άρρωστο το πρωί
• αρχίζει να μην κάνει πολλή δουλειά για το σχολείο
• έρχεται στο σπίτι με σκισμένα βιβλία ή ρούχα
• τα πράγματά του είναι κατεστραμμένα ή «χαμένα»
• ζητάει χρήματα ή αρχίζει να κλέβει χρήματα
• συνεχώς «χάνει» πράγματα ή φαγητό
• έχει ανεξήγητες μελανιές ή χτυπήματα
• έρχεται στο σπίτι πεινασμένο (τα χρήματα ή το φαγητό του έχει κλαπεί)
• γίνεται επιθετικό
• κακοποιεί άλλα παιδιά
• σταματάει το φαγητό
• φοβάται να πει τι συμβαίνει
• δίνει απίθανες δικαιολογίες για τα παραπάνω
• φοβάται να χρησιμοποιήσει το ίντερνετ ή το κινητό του τηλέφωνο.

Διαδικασία αντιμετώπισης

1. Θα πρέπει να αναφέρεται κάθε περιστατικό εκφοβισμού σε μέλος του διδακτικού προσωπικού ή στον Διευθυντή από τους μαθητές
2. Θα πρέπει να αναφέρονται από τους γονείς τα περιστατικά κακοποίησης των παιδιών τους, όταν αυτά διστάζουν να τα καταγγείλουν
3. Σε περίπτωση που τα παιδιά φοβούνται να καταγγείλουν παρόμοια περιστατικά στους καθηγητές ή στον Διευθυντή, μπορούν να το κάνουν στα πενταμελή συμβούλια της τάξης τους ή στο Δεκαπενταμελές Μαθητικό Συμβούλιο του σχολείου
4. Σε κάθε περίπτωση τα περιστατικά θα καταγράφονται από το διδακτικό προσωπικό και τη Διεύθυνση του σχολείου
5. Σε σοβαρές περιπτώσεις οι γονείς θα πρέπει να ενημερωθούν και να τους ζητηθεί να έρθουν στο σχολείο για να συζητήσουν το πρόβλημα
6. Αν είναι αναγκαίο, θα ζητηθεί η συμβουλή της αστυνομίας
7. Ο εκφοβισμός ή η απειλή εκφοβισμού πρέπει να ερευνηθεί και θα πρέπει να σταματήσει αμέσως
8. Θα γίνει προσπάθεια να βοηθηθούν όσοι κάνουν πράξεις εκφοβισμού, ώστε να αλλάξουν τη συμπεριφορά τους
9. Οι γονείς των παιδιών που προκαλούν εκφοβισμό ή κακοποίηση θα πρέπει να ενημερωθούν για τη συμπεριφορά των παιδιών τους
10. Τα παιδιά που έχουν υποστεί εκφοβισμό ή κακοποίηση θα πρέπει να ενισχυθούν ψυχολογικά, ώστε να επανακτήσουν την αυτοπεποίθησή τους
11. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να υπάρξει συνεχής παρακολούθηση της συμπεριφοράς των εμπλεκομένων μερών.

Συνέπειες

1. Όσοι άσκησαν εκφοβισμό πρέπει να ζητήσουν συγγνώμη. Μπορεί να υπάρξουν κι άλλες επιπτώσεις, όπως η καταγραφή του περιστατικού στο ποινολόγιο
2. Σε σοβαρές περιπτώσεις, θα εξεταστεί η αποβολή ή και η απομάκρυνση από το σχολείο
3. Αν είναι δυνατόν, οι μαθητές θα συμφιλιωθούν
4. Μετά τη διερεύνηση ή την επίλυση του περιστατικού ή των περιστατικών, κάθε περίπτωση θα ελεγχθεί ώστε να αποτραπεί η επανάληψη εκφοβισμού ή κακοποίησης.

Πρόβλεψη

Στα πλαίσια του σχολικού προγράμματος εντάσσεται η ενημέρωση για την πρόληψη περιστατικών εκφοβισμού ή κακοποίησης. Μαθήματα όπως η Φυσική Αγωγή, η Κοινωνιολογία, η Αγωγή του Πολίτη και το Δίκαιο ενδείκνυνται για τη συζήτηση του θέματος, καθώς και άλλα μαθήματα κατά περίπτωση. Επίσης, κατά την πρωινή συγκέντρωση πριν την έναρξη των μαθημάτων ανακοινώνονται και συζητούνται παρόμοια περιστατικά.

Τέλος, τα περιστατικά εκφοβισμού ή/και κακοποίησης μεταξύ ενηλίκων μέσα στο σχολείο αντιμετωπίζονται με αντίστοιχη σοβαρότητα, πάντα με πνεύμα καλής διάθεσης και προς την κατεύθυνση της αποκατάστασης του καλού κλίματος συνεργασίας. Βέβαια, σε σοβαρές περιπτώσεις αναλαμβάνει η Διεύθυνση ή οι Προϊστάμενοι να επιλύσουν το πρόβλημα με βάση την κείμενη νομοθεσία.

Leave a Reply