Κατά τα δύο σχολικά έτη 2015-16 και 2016-17 το σχολείο μας συμμετέχει στην Ευρωπαϊκή Δράση Erasmus+ KA2/Στρατηγικές συμπράξεις στον τομέα της Σχολικής Εκπαίδευσης και συγκεκριμένα στο πρόγραμμα με τίτλο “We can do it together”.

Σκοπός του προγράμματος είναι η ανάπτυξη σχέσεων συνεργασίας ανάμεσα στους μαθητές και στις μαθήτριες και η ενίσχυση της απόδοσής τους μέσα από την αλληλοδιδακτική μέθοδο με χρήση ποικίλων διδακτικών εργαλείων.

Στους στόχους συγκαταλέγονται :

  • Η δημιουργία κινήτρων για τις διάφορες σχολικές δραστηριότητες.
  • Η βελτίωση της απόδοσης και η ανάπτυξη δεξιοτήτων στη χρήση ξένων γλωσσών και ηλεκτρονικών υπολογιστών.
  • Η καλλιέργεια των κοινωνικών δεξιοτήτων των μαθητών.

Στο πρόγραμμα συμμετέχουν 6 σχολεία από τις παρακάτω χώρες: Ρουμανία (συντονίστρια), Ελλάδα, Ιταλία, Πολωνία, Σλοβενία και Πορτογαλία.

Όλα τα σχολεία θα επιλέξουν καθηγητές και μαθητές που θα συμμετέχουν στις δραστηριότητες. Οι μαθητές θα εργασθούν ομαδικά τόσο κατά τη διάρκεια των μαθημάτων όσο και εκτός ωρολογίου προγράμματος (2 ώρες/εβδομάδα) για την εκπόνηση μικρών εργασιών και θα παραγάγουν υλικό που θα αναρτηθεί σε ηλεκτρονική πλατφόρμα (e-Twinning).

Στα πλαίσια της μαθητικής κινητικότητας, οι μαθητές θα επισκεφθούν τις συμμετέχουσες στο πρόγραμμα χώρες για μία εβδομάδα. Φιλοξενούμενοι από τους μαθητές της αντίστοιχης χώρας, θα παρακολουθήσουν μαθήματα, θα συμμετάσχουν σε εξωσχολικές δραστηριότητες που θα οργανώσει η χώρα που φιλοξενεί και θα παρουσιάσουν τις εργασίες που έχουν εκπονήσει.

Τα έξοδα ταξιδιού και παραμονής των μαθητών στο εξωτερικό καλύπτονται από το πρόγραμμα.

          Οι μαθητές και οι μαθήτριες που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα καλούνται τη Δευτέρα 02 Νοεμβρίου 2015 σε συνάντηση στις 13.30 στην Αίθουσα Εκδηλώσεων.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ERASMUS+ KA2