Γνωρίζουμε στους ενδιαφερόμενους το ακόλουθο έγγραφο της Διεύθυνση Β΄θμιας Εκπαίδευσης Α΄ Αθήνας
Οδηγίες και Πρόγραμμα Υγειονομικής Εξέτασης και Πρακτικής Δοκιμασίας των υποψηφίων για τα Τμήματα Επιστήμης Φυσικής
Αγωγής και Αθλητισμού (Τ.Ε.Φ.Α.Α), ακαδημαϊκού έτους 2023-2024»
Το πρόγραμμα και οι οδηγίες είναι διαθέσιμα και στην ιστοσελίδα της Διεύθυνσης.

Οδηγίες και Πρόγραμμα Υγειονομικής Εξέτασης και Πρακτικής Δοκιμασίας των υποψηφίων για τα Τ.Ε.Φ.Α.Α, ακαδημαϊκού έτους 2023-2024. Διεύθυνση Β΄θμιας Εκπαίδευσης Α΄ Αθήνας