Σας γνωρίζουμε έγγραφο της ΔΔΕ Α΄Αθήνας με θέμα: Ορισμός Εξεταστικών Κέντρων του Ειδικού Μαθήματος των Αγγλικών,
έτους 2023 και κατανομή των Σχολικών Μονάδων της Δ/νσης Δ.Ε. Α΄ Αθήνας σε αυτά
. Το έγγραφο είναι διαθέσιμο στον παραπάνω σύνδεσμο.

Ορισμός Εξεταστικών Κέντρων του Ειδικού Μαθήματος των Αγγλικών, έτους 2023 και κατανομή των Σχολικών Μονάδων