Ενημέρωση Υποψηφίων για εισαγωγή στα Α.Ε.Ι. και τις Σχολές συναρμόδιων Υπουργείων

Σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα έγγραφα του Υπουργείου Παιδείας τα οποία αφορούν τους υποψήφιους για εισαγωγή στα ΑΕΙ και τις σχολές των συναρμόδιων Υπουργείων (Στρατιωτικές, Αστυνομικές κλπ.) μέσω των Πανελλαδικών Εξετάσεων. Τα έγγραφα είναι διαθέσιμα στους παρακάτω συνδέσμους.

1.Το με αριθμό πρωτ. 58003/2021 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΥΠΑΙΘ) με Θέμα “Ενημέρωση Υποψηφίων για εισαγωγή στα Α.Ε.Ι. και τις Σχολές συναρμόδιων Υπουργείων (Στρατιωτικές Σχολές, Αστυνομικές κλπ) μέσω Πανελλαδικών Εξετάσεων με βάση τον Ν.4777/2021(Α΄ 25)“.

2.Την Υπουργική Απόφαση με Αριθμ. Φ.251/22973/Α5 (1) και θέμα “Ορισμός της ελάχιστης και μέγιστης τιμής του συντελεστή της Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής ως προϋπόθεση εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 και εφεξής” (ΦΕΚ Β, αρ. 774/26.2.2021).

3. Την Υπουργική Απόφαση με Αριθμ. Φ.251/53234/Α5 και θέμα: “Συντελεστές Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής (Ε.Β.Ε.) σχολών, τμημάτων ή εισαγωγικών κατευθύνσεων, καθώς και Συντελεστές Ελάχιστης Βά-σης Εισαγωγής (Ε.Β.Ε.) ειδικών μαθημάτων και πρακτικών δοκιμασιών για την συμμετοχή των υποψηφίων των πανελλαδικών εξετάσεων στη διαδικασία επιλογής για εισαγωγή στα Α.Ε.Ι., στις Α.Ε.Α., στις σχολές των Α.Σ.Ε.Ι. και Α.Σ.Σ.Υ., στη Σ.Σ.Α.Σ., στις σχολές της Αστυνομικής και Πυροσβεστικής Ακαδημίας, στις Α.Ε.Ν., στις σχολές Δοκίμων Σημαιοφόρων Λιμενικού Σώματος και Λιμενοφυλάκων και στις Α.Σ.Τ.Ε. του Υπουργείου Τουρισμου” (ΦΕΚ Β, αρ. 1930/ 13.5.2021).