Εξέταση ατόμων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στα Ειδικά Μαθήματα 2018

Σας γνωστοποιούμε την αρ. πρωτ. Φ.251/99429/Α5/15-6-2018 εγκύκλιο με θέμα: «Εξέταση ατόμων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στα Ειδικά Μαθήματα 2018».

__________