Απαγόρευση καπνίσματος

 Σας υπενθυμίζουμε ότι, σύμφωνα με την αριθ.88202/25-06-2009(Β΄1286) Υπουργική Απόφαση, απαγορεύεται πλήρως το κάπνισμα σε όλους τους χώρους των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, κάθε βαθμίδας, τόσο του δημόσιου όσο και του ιδιωτικού τομέα. Επομένως, εκπαιδευτικοί και μαθητές δεν επιτρέπεται να καπνίζουν σε όλους τους χώρους του σχολείου. Σε ό,τι αφορά στους μαθητές της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, η μη τήρηση των ανωτέρω, επισύρει τις κυρώσεις που προβλέπονται από το άρθρο 27 του Π.Δ. 104/1979 (Α΄23):
Άρθρο 27
Είδη κυρώσεων
1. Δια πάσαν υπαίτιον παρέκκλισιν εκ της προσηκούσης κατά την έννοιαν της παρ. 3 του άρθρ. 26 του παρόντος Π. Δ/τος διαγωγής και αναλόγως του βαθμού της παρεκκλίσεως ταύτης επιβάλλονται εις τους μαθητάς αι κάτωθι κυρώσεις: α) παρατήρησις, β) επίπληξις, γ) ωριαία απομάκρυνσις εκ του διδασκομένου μαθήματος, δ)
αποβολή εκ των μαθημάτων μέχρι 3 ημερών, ε) αποβολή εκ των μαθημάτων μέχρι 5 ημερών και στ) αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος.
Παρακαλούμε να ενημερώσετε άμεσα τις σχολικές μονάδες αρμοδιότητάς σας.

Σχετικά

Εγκύκλιος Υπουργείου Παιδείας  αρ. πρ. 179155/Δ2/06/11/2014

__________