Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του ν. 3966/2011 (Φ.Ε.Κ. 118 Α΄), όπως ισχύει, ιδίως δε των άρθρων 41 και 48, το Επιστημονικό Εποπτικό Συμβούλιο του 2ου Πειραματικού ΓΕΛ Αθηνών, στο πλαίσιο της διαδικασίας πρόσληψης αναπληρωτών πλήρους ωραρίου με αυξημένα ακαδημαϊκά προσόντα για το σχολικό έτος 2015 ? 2016

 καλεί

τους υποψήφιους εκπαιδευτικούς που έχουν επιτύχει τη βαθμολογική βάση στον τελευταίο διαγωνισμό του Α.Σ.Ε.Π. να υποβάλουν αίτηση προς το Ε.Π.Ε.Σ. του Σχολείου  από Τρίτη, 08/09/2015 έως  και Παρασκευή, 11/09/2015 , επισυνάπτοντας απαραιτήτως και τα παρακάτω δικαιολογητικά: (i) τίτλους σπουδών(διδακτορικά, μεταπτυχιακά, πιστοποιητικά επιμόρφωσης/μετεκπαίδευσης κ.λ.π.) (ii) πιστοποιητικά απόδειξης γλωσσομάθειας(iii) πιστοποιητικά χρήσης και αξιοποίησης των  ΤΠΕ Α΄ και Β΄ επιπέδου (iv) βεβαιώσεις διδακτικής εμπειρίας/προϋπηρεσίας .

Οι κλάδοι/ειδικότητες του [το Πρότυπο ή Πειραματικό Σχολείο], για τους οποίους καλούνται να δηλώσουν ενδιαφέρον οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί αυξημένων ακαδημαϊκών προσόντων, είναι οι ακόλουθοι:

Κλάδος/ειδικότητα Αριθμός θέσεων
ΠΕ04.04/ΒΙΟΛΟΓΟΣ 1

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Κάθε εκπαιδευτικός μπορεί να υποβάλει αίτηση υποψηφιότητας κατ? ανώτατο όριο για πέντε θέσεις σε Πρότυπα ή Πειραματικά Σχολεία, που έχουν εκδώσει σχετική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Η αίτηση υποψηφιότητας, συνοδευόμενη από το σχετικό φάκελο, θα υποβληθεί στη σχολική μονάδα μας, μόνο εφόσον αυτή αποτελεί  την πρώτη προτίμηση του ενδιαφερομένου. Εφόσον ο υποψήφιος επιθυμεί να εκδηλώσει ενδιαφέρον για την κάλυψη θέσης του ίδιου κλάδου/ειδικότητας και σε άλλο Πρότυπο ή Πειραματικό σχολείο-που έχει εκδώσει σχετική πρόσκληση -είναι απαραίτητη και η συμπλήρωση του παρακάτω πίνακα στην ίδια αίτηση :

ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ
2η
4η
5η

Ο συνολικός πίνακας κατάταξης που θα καταρτισθεί από τη Δ.Ε.Π.Π.Σ.  θα αναρτηθεί σε κάθε  σχολική μονάδα και στην ιστοσελίδα της Δ.Ε.Π.Π.Σ..Οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί δύνανται να υποβάλουν ένσταση κατά του ως άνω πίνακα κατάταξης εντός προθεσμίας δύο(02) εργασίμων ημερών από την ανάρτησή του. Οι ενστάσεις θα κατατίθενται στο Ε.Π.Ε.Σ. της σχολικής μονάδας πρώτης προτίμησης , στο οποίο υποβλήθηκε και η αίτηση. Μετά την εξέταση των ενστάσεων θα καταρτισθεί ο τελικός πίνακας κατάταξης, ο οποίος επίσης   θα αναρτηθεί σε κάθε  σχολική μονάδα και στην ιστοσελίδα της Δ.Ε.Π.Π.Σ..     

ΓΙΑ ΤΟ Ε.Π.Ε.Σ. ΤΟΥ 2 ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟΥ ΓΕΛ ΑΘΗΝΩΝ                                                                 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ                              

 

Σχετικά:

Eγκύκλιος 139577/Δ6/8.9.2015, σχετικά με τη πρόσληψη αναπληρωτών εκπαιδευτικών πλήρους ωραρίου με αυξημένα ακαδημαϊκά προσόντα για την στελέχωση των Πειραματικών και Προτύπων Σχολείων.

Προκήρυξη 

Φόρμα υποβολής υποψηφιότητας αναπληρωτή εκπαιδευτικού αυξημένων προσόντων στο 2ο Πειραματικό ΓΕΛ Αθηνών για το σχολικό έτος 2015-2016

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μια (1) θέση Βιολόγου