ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΗ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ/ΤΕΣΤ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ 2ο Π.Π. ΛΥΚΕΙΟ

 ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013-2014

Οι γονείς και κηδεμόνες που ενδιαφέρονται για τη συμμετοχή των παιδιών τους στη δοκιμασία/τεστ εισαγωγής του Ιουνίου 2013 στο 2ο Πρότυπο Πειραματικό Λύκειο Αθήνας καλούνται να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στην επιτροπή συγκέντρωσης δικαιολογητικών του σχολείου μας, στο διάστημα από 19 έως 29 Μαρτίου 2013.

Ειδικότερα καλούνται να φέρουν μαζί τους:

? επικυρωμένη φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου τους,

? επικυρωμένη φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου ή βεβαίωση ταυτοπροσωπίας του μαθητή/της μαθήτριας από Δήμο ή ΚΕΠ,

? μία φωτογραφία του μαθητή/της μαθήτριας

Οι ενδιαφερόμενοι, που υποβάλλουν αίτηση, θα βεβαιώνουν με υπεύθυνη δήλωση ότι είναι οι κηδεμόνες των υποψηφίων μαθητών/μαθητριών και ότι δεν έχουν υποβάλει αίτηση συμμετοχής σε άλλο Πρότυπο – Πειραματικό Λύκειο.

Επίσης, οι γονείς και οι κηδεμόνες υποχρεούνται να καταθέσουν στην επιτροπή συγκέντρωσης δικαιολογητικών του σχολείου, το αργότερο δύο εργάσιμες ημέρες πριν την πραγματοποίηση της δοκιμασίας/τεστ, ειδική βεβαίωση του Διευθυντή του Λυκείου προελεύσεως του μαθητή/της μαθήτριας, στην οποία να πιστοποιείται η εγγραφή του στο Λύκειο που ανήκει και να παραλάβουν το δελτίο συμμετοχής των μαθητών στη δοκιμασία/τεστ.

Η επιτροπή παραλαβής των αιτήσεων θα λειτουργεί από 19/3 έως 29/3, τις εργάσιμες μέρες, 8.30 π.μ. ? 2 μ.μ.

Η Αναπληρώτρια Διευθύντρια

Ελένη Τσίκιζα-Νικολακάκη

Η ανακοίνωση σε pdf file
Αίτηση
Υπεύθυνη δήλωση

Σχετικά:

Απόφαση ΔΕΠΠΣ: “Εισαγωγή μαθητών στα Πρότυπα Πειραματικά Σχολεία για το σχολ. έτος 2013-2014” (20.2.2013).
Απόφαση ΔΕΠΠΣ: “Εισαγωγή μαθητών στα Πρότυπα Πειραματικά Σχολεία για το σχολ. έτος 2013-2014” (25.2.2013).
Ανακοίνωση ΔΕΠΠΣ: «Εισαγωγή μαθητών και σχετικές ρυθμίσεις στα Πρότυπα Πειραματικά Σχολεία (Π.Π.Σ.) για το σχολικό έτος 2013-2014» (12.3.2013)

Δηλώσεις συμμετοχής μαθητών στη δοκιμασία/τεστ εισαγωγής, από 19-29 Μαρτίου 2013