Σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα έγγραφα που αφορούν τον ορισμό των εξεταστικών κέντρων μουσικών μαθημάτων για το 2023.

Ορισμός Εξεταστικών Κέντρων Μουσικών Μαθημάτων «Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία» και «Μουσική Αντίληψη και Γνώση» για εισαγωγή στα Τμήματα Μουσικών Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστημίου, Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και Μουσικών
Σπουδών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και κατανομή υποψηφίων, έτους 2023.

Ορισμός εξεταστικών κέντρων μουσικών μαθημάτων – 2023