Τροποποίηση της προκήρυξης πλήρωσης κενών θέσεων στα Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία

Σας γνωστοποιούμε έγγραφο της ΕΕΠΠΣ της 24ης Αυγούστου 2020 με θέμα “Τροποποίηση της με αρ. 100/ΕΕΠΠΣ/11-8-2020 που αναρτήθηκε με ΑΔΑ: 93Σ046ΜΤΛΗ-ΠΩ2 Προκήρυξης πλήρωσης κενών θέσεων εκπαιδευτικών στα Πρότυπα Σχολεία (Π.Σ.) και τα Πειραματικά Σχολεία (ΠΕΙ.Σ.) κατά το σχολικό έτος 2020-2021 με αποσπάσεις διάρκειας ενός σχολικού έτους“. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δουν το έγγραφο επιλέγοντας τον παραπάνω σύνδεσμο.