Σας γνωστοποιούμε τα ακόλουθα έγγραφα που αφορούν τη συμμετοχή των υποψηφίων στις προκαταρκτικές εξετάσεις των Σχολών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας ακαδημαϊκού έτους 2020-2021.
1.Την με αριθμ. πρωτ. 29031 Φ.300.1/22-5-2020 Προκήρυξη του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος (ΑΔΑ: 69Σ346ΜΤΛΒ-Σ0Μ).
2.Την με αριθμ. πρωτ. 29428 Φ.300.1/25-5-2020 «Οίκοθεν Τροποποίηση – Ημερομηνία» του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος (ΑΔΑ: 68ΜΕ46ΜΤΛΒ-2Υ7).
3.Διαβιβαστικό έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας.

Προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών για τη συμμετοχή υποψηφίων στις προκαταρκτικές εξετάσεις των Σχολών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας ακαδημαϊκού έτους 2020-2021