ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΤΙΣ ΑΕΝ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015-2016

Γνωστοποιούμε στους ενδιαφερόμενους την αριθμ. Φ251/111342/Α5/10-7-2015 (ΑΔΑ: ΨΨ67465ΦΘ3-ΚΗΔ) Εγκύκλιο με θέμα “Παράταση προθεσμίας Υποβολής Δικαιολογητικών επί της Προκήρυξης Εισαγωγής Σπουδαστών/Σπουδαστριών στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού Ακαδημαϊκού έτους 2015-16

Καθώς και την απόφαση με θέμα “Παράταση προθεσμίας υποβολής δικαιολογητικών υποψηφίων Α.Ε.Ν Πρώτης Γενικής Κατηγορίας Ακαδημαικού Έτους 2015-2016” του ΥΠΟΥΝΤ (ΑΔΑ:6ΚΝΦ465ΦΘΘ-518).