ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

2015.06.19. Καθορισμός εξεταστέας ? διδακτέας ύλης των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων της Γ΄ τάξης του Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2015?2016 (ΦΕΚ 1186Β/19.6.2015).

2015.05.25. Προγράμματα Σπουδών των μαθημάτων της Γ΄ τάξης Ημερησίου Γενικού Λυκείου και της Δ΄ τάξης Εσπερινού Γενικού Λυκείου (ΦΕΚ 941Β/25.5.2015).

 2015.05.25. Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος Λατινικά της Ομάδας Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών της Γ΄ τάξης Ημερησίου Γενικού Λυκείου και της Δ΄ τάξης Εσπερινού Γενικού Λυκείου . Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος Χημεία της Ομάδας Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών της Γ΄ τάξης Ημερησίου Γενικού Λυκείου και της Δ΄τάξης Εσπερινού Γενικού Λυκείου  (ΦΕΚ 940Β/25.5.2015).

2015.01.23. Ρύθμιση μαθητικών θεμάτων. Εγκύκλιος, Αριθ. Πρωτ.: 12773/Δ2/23/01/2015. Αφορά τις απαλλαγές στο μάθημα των Θρησκευτικών.

2014.05.07. Προεδρικό Διάταγμα υπ’ αριθμ. 68.Τροποποίηση και συμπλήρωση του π.δ/τος 60/2006 «Αξιολόγηση των μαθητών του Ενιαίου Λυκείου» (A΄ 65), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

2013.09.19. Εγκύκλιος Υπουργείου Παιδείας, αρ. πρωτ.133099/Γ2/19/09/2013 “Ρύθμιση μαθητικών θεμάτων”. Αφορά τις απαλλαγές στο μάθημα των Θρησκευτικών για το σχολικό έτος 2013-2014 και για τα επόμενα σχολικά έτη.

2013.09.17, Νόμος 4186. Αναδιάρθωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις (ΦΕΚ τεύχος Α΄, αρ. φ. 193 (17.9.2013)

2012.04.11, Νόμος 4072. Βελτίωση επιχειρηματικού περιβάλλοντος – Νέα Εταιρική μορφή -Σήματα – Μεσίτες ακινήτων – Ρύθμιση θεμάτων Ναυτιλίας Λιμένων και Αλιείας και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ τεύχος Α αρ. φ. 86 (11.04.2012). Αρθρο 329 Θέματα αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.

2012.04.10, Απόφαση Αριθμ. 36797/Γ2 (2). Ωρολόγιο πρόγραμμα των μαθημάτων της Α΄ τάξης Γενικού Λυκείου (ΦΕΚ τεύχος Β΄ αρ. φ. 1163/10-4-2012).

2012.04.10, Απόφαση Αριθμ. 36799/Γ2 (3). Ωρολόγιο πρόγραμμα των μαθημάτων της Β΄ τάξης του Γενικού Λυκείου.(ΦΕΚ τεύχος Β΄αρ. φ. 1163/10-4-2012).

2012.02.15, Yπουργική απόφαση αρ. πρωτ.16574 /Γ1. Ορισμός μελών των επιστημονικών Εποπτικών Συμβουλίων στα Πρότυπα Πειραματικά Σχολεία.

2011, Υπουργική απόφαση. Χαρακτηρισμός σχολικών μονάδων ως Πρότυπα Πειραματικά Σχολεία.

2011.05.24, ΝΟΜΟΣ 3966 (2011). Θεσμικό πλαίσιο των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων – Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής – Οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και λοιπές διατάξεις. ΦΕΚ τεύχος Α΄ αρ. φ. 118(24.5.2011).

2010.05.19, Νόμος 3848 (2010). Αναβάθμιση του ρόλου του εκπαιδευτικού – καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην εκπαίδευση και λοιπές διατάξεις (ΦΕΚ τεύχος Α αρ. φ. 71 της 19.5.2010).

2006.03.30, Προεδρικό Διάταγμα 60 (2006). Αξιολόγηση των μαθητών του Ενιαίου Λυκείου (ΦΕΚ τεύχος Α αρ. φ. 65 της 30.3.2006)

1986.09.23, Κανονισμός μαθητικών κοινοτήτων. Γ2/4094/23.9.86 Διαταγή ΥΠΕΠΘ (ΦΕΚ τεύχος Β΄ αφ. φ. 619).