Η τεχνολογική μας μάσκα

ΓΡΑΦΕΙ: Η ΙΩΑΝΝΑ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ-ΔΟΥΚΟΥΜΕ.

monos

? τεχνολογία ?διαμφισβήτητα ?χει προσφέρει πολλ? στ?ν ?νθρωπο στ? διάβα τ?ν ?τ?ν. ?λεκτρισμός, ?μβόλια, φάρμακα, ?ντιβιοτικ? κα? ?λεκτρονικ?ς συσκευ?ς ε?ναι λίγα μόνο ?π? τ? τεχνολογικ? ?πιτεύγματα το? ?νθρώπου. ? ε?φυΐα το? ?νθρώπου κατάφερε ν? τ?ν κάνει ν? ?ναπτύξει ποικίλες θεωρίες γι? τ? ζω? κα? τ?ν κόσμο, ν? ταξιδέψει μέχρι τ? φεγγάρι κα? σήμερα ν? ?χει φτάσει στ? σημε?ο ν? κάνει πειράματα μ? σωματίδια πο? μπορο?ν ν? τ?ν ?δηγήσουν πίσω στ?ν «?λήθεια το? κόσμου». ?διαίτερα στ?ν ?ποχ? στ?ν ?ποία ζο?με, ? ?νθρώπινη ζω? ε?ναι ???ηκτα συνυφασμένη μ? τ?ν τεχνολογία. Καθημεριν? χρησιμοποιο?με ?να πλ?θος τεχνολογικ?ν ?πιτευγμάτων χωρ?ς τ? ?πο?α δ? θ? μπορούσαμε ν? φανταστο?με τ? ζωή μας, επιτευγμάτων πο? κάνουν τ? πάντα ν? φαίνονται πι? ε?κολα. Πόσο πι? ε?κολα ?μως κα? πόσο καλύτερα;
?ρχικ? κυνηγ?με γι? ν? τραφο?με, καλλιεργο?με τ? γ?, ?νακαλύπτουμε τ? φωτι? κα? ?ρχίζουμε ν? ?ναπτύσσουμε τ?ς τέχνες, ?ργανωνόμαστε σ? κοινωνίες κα? δημιουργο?με γλ?σσα, παίρνουμε τ? δέρμα τ?ν ζώων γι? ν? φτιάξουμε ?ο?χα κα? ν? ζεσταθο?με, τ? νύχια κα? τ? κόκκαλά τους γι? ν? φτιάξουμε ?πλα. Πορευόμαστε στ?ν ?στορικ? γραμμ? κα? πιστεύουμε π?ς συνεχ?ς γινόμαστε ?λο κα? πι? «πολιτισμένοι» κα? «?νθρώπινοι». Κάνουμε ?ξάλλου α?τ? πο? λέει κα? ? λέξη πο? μ?ς χαρακτηρίζει «?νω θρώσκουμε», μόνο ?μως στ? ?πίπεδο τ?ς ?ξυπηρέτησης τ?ν ?ναγκ?ν μας, πολλ?ς φορ?ς χωρ?ς ?θικο?ς φραγμο?ς κα? συμπόνοια πρ?ς τ?ν συνάνθρωπο κα? τ? ?πόλοιπα ?μβια ?ντα.
Σήμερα τ? φαινόμενο α?τ? ε?ναι πι? ?ντονο ?π? ποτέ. Στ?ν καπιταλιστικ? κοινωνία στ?ν ?ποία ζο?με κάθε ?θικ? ?ξία κα? περιορισμ?ς θυσιάζονται στ?ν βωμ? το? κέρδους κα? τ?ς ?ποτελεσματικότητας. Ο? ?τέλειες ?παγορεύονται κα? ? ?μορφι? ?πολυτοποιε?ται ?κόμη κα? στ? τρόφιμα. Λιπάσματα ?στε ν? καλύψουμε τ?ς ?νάγκες μας στ? γεωργικ? παραγωγή, χημικ?ς ο?σίες γι? τ? συντήρηση τ?ν τροφίμων, ?λλα φάρμακα γι? ν? βγαίνουν ο? ντομάτες… «στρογγυλές», γιατ? φυσικ? δ?ν ?πιτρέπεται μία ντομάτα ν? ε?ναι ?βάλ κα? μία πατάτα ?νομοιόμορφη!
Τ? πάντα ?ρχονται ν? ?ντικατασταθο?ν ?π? τ?ν τεχνολογία. ?κόμη κα? τ? θέση τ?ν βιβλίων ?ρχονται ν? πάρουν τ? e-books. Μ? γιατί; ?πειδ? βεβαίως τ? βιβλία ε?ναι ?τελ?. Έτσι, χάνεται ? ?μορφι? τ?ς ?πλότητας, χάνεται ? δυνατότητα ν? ?γγίζεις ?να βιβλίο, ν? τ? κάνεις δικό σου, ν? τ? μυρίζεις, ν? τ? ?γαπ?ς κα? α?τό, ?χοντας περάσει ?π? τ? χέρια σου, ν? κουβαλάει κάτι δικό σου ?πως κα? ?σ? κουβαλ?ς ?π? α?τό. Ο? πίνακες στ? σχολε?α γίνονται διαδραστικο? (σ? ?σες χ?ρες ?χουν χρήματα γι? κάτι τέτοιο) κα? ? μαυροπίνακας παίρνει δρόμο. ?ταν θ? μ?ς λείψει ? ?χος τ?ς κιμωλίας πο? τρίζει , καθ?ς χαράζει πάνω του, τότε θ? ε?ναι ?δη ?ργά.
?περαπλούστευση τ?ν πάντων γιατί ? παραμικρ? κούραση βέβαια ?πειλε? σοβαρ? τ?ν ?νθρώπινη ?γεία… Κάθε μέρα νέες συσκευές, καλύτερες τηλεοράσεις, καλύτερα κινητά, καλύτεροι ?πολογιστές. Μηχαν?ς πο? κάνουν τ? δουλει? πο? θ? κάναμε ?με?ς. Καφετιέρες πο? βάζεις τ?ν κάψουλα κα? στ? δίνουν ?λα ?τοιμα. Κακ? τ? ψέματα, ποι?ς δ? γοητεύεται ?π? α?τά; ?μένα ? προβληματισμός μου τίθεται στ?ν ?περαπλούστευση τ?ν πάντων. ?ν δ?ν κουραστε?ς γι? κάτι, ?,τι κα? ?ν ε?ναι α?τό, π?ς θ? χαρε?ς μ? τ?ν ?πόκτηση α?το? πο? ?χει ν? σο? προσφέρει; Κα? ?ν ο? ?πιστήμονες δ?ν ?χουν καταφέρει ?κόμη ν? μ?ς ?μφυτεύουν ?τοιμη τ? γνώση ?ς μ?ν ?νησυχο?με. Μία μέρα σίγουρα θ? τ? καταφέρουν κα? α?τ? ?πως κα? τόσα ?λλα.
Κα? κάπου ?δ? ?ρχίζει ν? χάνεται τ? νόημα τ?ς ?νθρώπινης ζω?ς, ? χρησιμότητα το? ?νθρώπου. ?στερα διερωτώμεθα γιατί ο? ?νθρωποι νοιώθουν δυστυχισμένοι κα? μόνοι… Μήπως γιατί στ?ν προσπάθειά τους ν? κάνουν τ?ς ζωές τους «καλύτερες», δουλεύοντας μ? τ?ς ?ρες ?χουν ξεχάσει ν? κοιτάξουν λίγο μέσα τους κα? ν? δο?ν π?ς ε?ναι ?νθρωποι κα? π?ς ο? ?νθρωποι ε?ναι ?τελε?ς; Μήπως γιατί ?χουν ξεχάσει π?ς τ? ν? ε?σαι ?νθρωπος ε?ναι κάτι πολ? περισσότερο ?π? τ? ν? φροντίζεις τ? ?περτροφικό σου ?γώ; Μήπως γιατί ?χουν ξεχάσει ν? βάλουν τ? χέρι τους λίγο δεξιότερα ?π? τ?ν ?ριστερό τους ?μο κα? ν? ?κούσουν τ?ν χτύπο ?ν?ς ?ργάνου πο? ?νομάζεται «καρδιά» ν? χτυπάει;

Κάντε το πρώτο σχόλιο

Υποβολή απάντησης

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δημοσιεύεται.


*


Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.