Στ?ν Κέρκυρα

ΓΡΑΦΕΙ: Η ΙΩΑΝΝΑ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ.

corfu_spianadaΚέρκυρα: ?να νησ? πο? συνδυάζει τ?ς διακοπ?ς κα? τ? διασκέδαση μ? τ? ψυχαγωγία κα? τ? μόρφωση. Φέτος ε?χα τ?ν τύχη ν? τ?ν ?πισκεφτ?. Πραγματικ? ο? λέξεις δ?ν ?ρκο?ν γι? ν? περιγράψει κανε?ς α?τ?ν τ?ν ?πίγειο παράδεισο ?που ? βενετσιάνικη ?ρχιτεκτονικ? δένει ?ρμονικ? μ? τ? καταπράσινο ?λληνικ? τοπίο τ?ν ?ονίων νήσων. Καλοκαίρι ? χειμώνας, κάθε ?ποχ? ε?ναι ?δανικ? γι? ν? θαυμάζει κανε?ς τ?ν ?μορφιά. Κάτι πο? σίγουρα δ? θ? περάσει ?παρατήρητο ε?ναι ? ?ργάνωση κα? ? καθαριότητα τ?ς πόλης τ?ς Κέρκυρας. ? φωταγώγηση τ?ν δρόμων ε?ναι ?ριστη κα? τ?ν ?ργάνωση α?τ? ?ρχονται ν? συμπληρώσουν ο? χ?ροι στάθμευσης ποδηλάτων κα? τ? ?ργανωμένο σύστημα ?στικ?ς συγκοινωνίας. Ε?ναι μία πόλη πο? πραγματικ? δ?ν τ?ς λείπει τ? παραμικρό. ? πρωτεύουσα σίγουρα ?χει ν? ζηλέψει πολλ? ?π? α?τή.

Στ? κέντρο τ?ς Κέρκυρας ?πάρχει ?νας μεγάλος ?ριθμ?ς μουσείων πο? δ?ν πρέπει κανε?ς ν? παραλείψει ν? ?πισκεφτε? σ?ν βρεθε? ?κε?. ?να ?π? α?τ? ε?ναι τ? Μουσε?ο ?σιατικ?ς Τέχνης τ? ?πο?ο στεγάζεται στ? ?ριστουργηματικ? ?νάκτορο ?γίου Μιχα?λ κα? Γεωργίου κα? ? συλλογ? το? ?ποίου θαυμάζεται κα? ?π? το?ς ?διους το?ς ?σιάτες περιηγητές. ?κτ?ς ?π? τ? μουσε?ο α?τ? ?ξίζει ν? ?πισκεφθε?τε τ? Βυζαντιν? Μουσε?ο ?ντιβουνιώτισσας τ? ?πο?ο περιλαμβάνει μεταξ? ?λλων μερικ?ς φανταστικ?ς ε?κόνες. Θαυμάσιο ε?ναι κα? τ? ?διο τ? κτίσμα, τ? ?πο?ο ?ποτελε? τ? χαρακτηριστικότερο παράδειγμα ?πτανησιακ?ς Βασιλικ?ς.

Δύσκολο ν? συγκρατήσει κανε?ς τ?ν ?νθουσιασμό του ?ταν θελήσει ν? περιγράψει α?τ? τ? νησί. Προπύργιο θ? λέγαμε πολιτισμο? κα? γραμμάτων. Στ?ν πόλη τ?ς Κέρκυρας βρίσκεται τ? ?όνιο Πανεπιστήμιο κα? ?τσι ο? φοιτητ?ς ?ποτελο?ν ?να μεγάλο μέρος τ?ς κερκυραϊκ?ς κοινότητας. Μέσα στ? ?πιβλητικ? παλαι? φρούριο στεγάζονται ? Δημόσια Βιβλιοθήκη Κερκύρας, τ? ?ρχε?α το? Νομο? καθ?ς κα? τ? Τμ?μα Μουσικ?ν Σπουδ?ν το? ?ονίου Πανεπιστημίου. Στ? νησ? πραγματοποιο?νται σχεδ?ν καθημεριν? συναυλίες κα? ποικίλες καλλιτεχνικ?ς ?κδηλώσεις καθ?ς ? Κέρκυρα ε?ναι ?να νησ? μ? παράδοση στ? μουσική, ?πό??οια τ?ς βενετοκρατίας.

Στ?ν Κέρκυρα ?πάρχει πλ?θος γοητευτικ?ν χριστιανικ?ν να?ν μεταξ? τ?ν ?ποίων ? ?γιος Σπυρίδωνας, πολιο?χος το? νησιο?, πο? ?φήνει ?φωνο τ?ν κάθε ?πισκέπτη ν? θαυμάζει μ? δέος τ?ν ?ροφή του. ?ξίζει ν? ?πισκεφθε? κανε?ς ?κόμη τ?ν Duomo, τ? να? τ?ς ?περαγίας Θεοτόκου Σπηλαιώτισσας καθ?ς κα? τ?ν ?βραϊκ? συναγωγ? γι? τ?ν ?ποία θ? σ?ς συμβούλευα ν? ?ωτήσετε π?ς θ? φτάσετε μ?ν τυχ?ν κα? χαθε?τε?

?πέναντι ?π? τ? ?μορφο νησ? ?πάρχει ?να μικρότερο νησάκι ?νόματι «Βίδος» στ? ?πο?ο μπορε?τε ν? φτάσετε ε?κολα μ? καραβάκι, το? ?ποίου τ? δρομολόγια ε?ναι τακτικά, κ? ?που θ? συναντήσετε διάφορα στολίδια κα? πλάσματα τ?ς φύσης ?πως φασιανούς, λαγο?ς κα? ?ν ε?στε τυχερο? ?λεπο?δες. ?ς μ? λησμονήσουμε τ? ?χίλλειον, τ? φημισμένο παλάτι τ?ς Α?τοκράτειρας Σίσσυ κοσμημένο μ? δεκάδες ?ριστουργήματα τέχνης ?πως τ? ?γαλμα το? θνήσκοντος ?χιλλέως κα? τ?ν τοιχογραφία πο? ?πεικονίζει τ?ν θρίαμβο το? ?χιλλέα στ? μάχη μ? τ?ν ?κτορα. Θ? σ?ς συμβούλευα ν? ζητήσετε τ? συσκευ? μ? τ?ν φωνητικ? περιήγηση κα? ν? ?φιερώσετε ?ρκετ?ς ?ρες γι? ν? ?κούσετε διάφορες ?νδιαφέρουσες ?στορικ?ς λεπτομέρειες.

Μ? λησμονήσετε ν? δοκιμάσετε παραδοσιακ? φαγητ? κα? ?δέσματα ?πως τ? μπουρδέτο, τ? σοφρίτο, τ? μαντολάτο, τ? λικ?ρ μ? κουμ κουάτ καθ?ς κα? ν? ?πολαύσετε τ?ν καφέ σας στ? Λιστόν. ?ν ?πισκεφθε?τε τ? νησ? καλοκαίρι ?παγορεύεται αύστηρ? ν? μ?ν κολυμπήσετε στ? πεντακάθαρα νερ? τ?ς Κέρκυρας. Παραλίες ?κόμη κα? γι? τ?ν πι? ?παιτητικό, μ? βότσαλο ? ?μμο. Ο? ?ραιότερες ?π? α?τ?ς στ?ν βόρεια πλευρ? το? νησιο?. ?ν τ?ν ?πισκεφθε?τε χειμώνα θ? ?χετε τ?ν ε?καιρία ν? βυθιστε?τε στ?ν ?ρεμία το? νησιο? μακρυ? ?π? το?ς θορύβους τ?ς τουριστικ?ς περιόδου. Λέγεται ?μως π?ς ? καλύτερη ?ποχ? γι? ν? ?πισκεφτε? κανε?ς τ? μέρος α?τ? ε?ναι τ? Πάσχα ?που θ? ?κούσετε τ?ν φιλαρμονικ? τ?ς Κέρκυρας ν? συνοδεύει τ?ν ?πιτάφιο κα? θ? γνωρίσετε τ? ?θιμο τ?ν Μπότηδων, τ?ν πήλινων κανατι?ν πο? πετο?ν ο? κάτοικοι ?π? τ? παράθυρα.

Τόσα ?μορφα μέρη στ?ν ?λλάδα, κα? ? Κέρκυρα ?νάμεσα σ? α?τ? πο? ξεχωρίζουν, πο? σ? δένουν μαζί τους, πο? τ? ?ρωτεύεσαι, πο? δ? σο? δίνουν ?λλο περιθώριο παρ? μόνο ν? τ? ?γαπ?ς μ? ?λη τ?ν καρδιά, μ? ?λη τ?ν ψυχή σου κα? μ? ?λη τ? δύναμή σου.

 

Κάντε το πρώτο σχόλιο

Υποβολή απάντησης

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δημοσιεύεται.


*


Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.