Σας γνωστοποιούμε :

1. Την Φ.253/11812/Α5/2020 (Β’ 345) Υ.Α. με θέμα «Κατάταξη των Σχολών, των Τμημάτων και των Εισαγωγικών Κατευθύνσεων Τμημάτων στα Επιστημονικά Πεδία του άρθρου 4Α του Ν.4186/2013 (Α’ 193) όπως αυτό προστέθηκε με την παρ. 5 του άρθρου 100 του ν.4610/2019 (Α’ 70)».

2.Το διαβιβαστικό έγγραφο του Υπουργείου με ημερομηνία 12.2.2020.

ΑΛΛΑ ΑΡΘΡΑ