Πραγματοποιήθηκε ενώπιον της Επιτροπής η αποσφράγιση των πέντε συνολικά προσφορών που κατατέθηκαν από τα παρακάτω ταξιδιωτικά γραφεία:
1. Connec’on Travel
2. Online Holidays
3. Travel Project
4. Manessis
5. Vlassopoulos
Η επιτροπή, αφού εξέτασε πολύ προσεκτικά όλες τις προσφορές, επέλεξε την προσφορά του τουριστικού γραφείου Manessis, γιατί κρίθηκε ως η πλέον συμφέρουσα και αξιόπιστη,γιατί:
συμπεριλαμβάνονται σε αυτήν πολλές και ικανοποιητικές παροχές, πέραν των όσων ζητήθηκαν στην πρόσκληση ενδιαφέροντος,
έγινε από το σχολείο διασταύρωση όσων πληροφοριών κρίθηκε αναγκαίο,
συνυπολογίστηκε η ποιότητα του φακέλου της προσφοράς και ως προς τη μορφή του, αλλά και ως προς το περιεχόμενό του.

ΑΛΛΑ ΑΡΘΡΑ