Γνωστοποιούνται στους ενδιαφερόμενους τα ακόλουθα έγγραφα:

ΑΡΙΘΜ. Φ251/109711/Α5/29-06-2017 (ΑΔΑ:6ΨΓΠ4653ΠΣ-45Π) ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΜΕ ΘΕΜΑ » Συμπληρωματική προκήρυξη διαγωνισμού για την εισαγωγή στις Σχολές της Πυροσβεστικής Ακαδημίας ακαδημαϊκού έτους 2017-2018″ .

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ