Γνωστοποιούμε στους ενδιαφερόμενους τα ακόλουθα έγγραφα:

Α1. Την αριθμ. Φ251/95253/Α5/07-06-2017 (ΑΔΑ:7ΥΛΣ4653ΠΣ-Δ6Ζ) Εγκύκλιο με θέμα «Προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών για τη συμμετοχή υποψηφίων στις προκαταρκτικές εξετάσεις των Σχολών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας ακαδημαϊκού έτους  2017-2018.

Α2. Την προκήρυξη του Διαγωνισμού

Β.1. Την αριθμ. Φ251/95252/Α5/07-06-2017 (ΑΔΑ:71Φ54653ΠΣ-8ΛΤ) Εγκύκλιο με θέμα «Προθεσμία εισαγωγής σπουδαστών/σπουδαστριών στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικούς ακαδημαϊκού έτους 2017-2018.

Β.2 Την προκήρυξη του Διαγωνισμού.