ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

Ιουνίου 9, 2016 in ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ by 2ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ

Σας γνωστοποιούμε την αριθ. Φ.251/91630/Α5/3-6-2016 (ΑΔΑ: 6ΚΛΘ4653ΠΣ-Κ0Θ)  Εγκύκλιο με θέμα «ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΙΣ
ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ»
καθώς και την ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ