Γνωστοποιείται έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας της 05/06/2014 (Αρ. Πρωτοκόλλου: Φ.251/87932/Β6) με θέμα:

Εξέταση ατόμων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στα Ειδικά Μαθήματα 2014 (Ξένες Γλώσσες ?Σχέδια ? Μουσική)

ΑΛΛΑ ΑΡΘΡΑ