Recital γι? πιάνο κα? φωνή: Eugene Kohn, Μάριος Φραγκούλης

Τ?ν Τετάρτη 18 ?ουνίου πραγματοποιήθηκε στ? ?δε?ον ?ρώδου το? ?ττικο? ? ?πίσημη τελετ? ?ναρξης το? Διεθνο?ς Συνεδρίου το? Κέντρου Περιβαλλοντικ?ς ?γείας το? ?δρύματος ?ατροβιολογικ?ν ?ρευν?ν τ?ς ?καδημίας ?θην?ν μ? μουσικ? ?κδήλωση μ? τ?ν διάσημο ?μερικαν? Διευθυντ? ?ρχήστρας Eugene Kohn κα? τ?ν διεθνο?ς φήμης ?λληνα τενόρο Μάριο Φραγκούλη.

?ξίζει ν? ?ναφερθε? ?τι τ? ?δρυμα ?ατροβιολογικ?ν ?ρευν?ν τ?ς ?καδημίας ?θην?ν ε?ναι ?να πρωτότυπο ?ρευνητικ? κέντρο πο? ?παρτίζεται ?π? ?ρευνητ?ς ?ψηλο? ?πιπέδου, στοχεύοντας παράλληλα στ?ν ?κπαίδευση τ?ν νέων ?πιστημόνων, κα? ?να ?π? τ? ?λάχιστα ?δρύματα στ?ν Ε?ρώπη πο? συνδυάζει βασικ? κα? κλινικ? ?ρευνα ?ποτελώντας τ?ν μοναδικ? ?ρευνητικ? φορέα στ?ν ?λλάδα μ? α?τ?ς τ?ς δυνατότητες ?φόσον συστεγάζει μία ποικιλία ?ρευνητικ?ν δραστηριοτήτων πο? περιλαμβάνουν τ? βασικ? βιολογικ? ?ρευνα, τ?ν κλινικ? ?ρευνα, τ?ν ?ρευνα στ?ν πειραματικ? χειρουργική, τ? μελέτη το? περιβάλλοντος καθώς και προηγμένες ?ατρικ?ς ?πηρεσίες. Διαθέτει κέντρο γι? τ?ν προστασία το? περιβάλλοντος τ? ?πο?ο συνδεδεμένο ?π? 24ωρου βάσεως μ? δορυφόρο μελετ? το?ς ?ύπους τ?ς ?τμόσφαιρας, τ?ν ?περιώδη ?κτινοβολία κα? τ?ν πυκνότητα το? ?ζοντος. Τ? διεύθυνση το? Κέντρου ?χει ?ναλάβει ? ?καδημαϊκ?ς κ. Χρ?στος Ζερεφός.
? ?κδήλωση πραγματοποιήθηκε ?π? τ?ν ?πίτιμο Προεδρία το? Α?το? Θειοτάτης Παναγιότητος το? Ο?κουμενικο? Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίου, ? ?πο?ος κήρυξε τ?ν ?ναρξη το? συνεδρίου μ? μία συγκινητικ? ?μιλία του γι? τ? περιβάλλον. Α?τ?ν προλόγισε ? Καθηγητής-?καδημαϊκ?ς κα? Πρόεδρος το? Δ.Σ το? Ι.Ι.Β.Ε.Α.Α κ. Γρηγόριος Σκαλκέας ? ?πο?ος ?πεσήμανε τ? μεγάλο ?νδιαφέρον πο? ?χει δείξει ? Ο?κουμενικ?ς Πατριάρχης γι? τ? περιβάλλον ?λα α?τ? τ? χρόνια ?λλ? κα? τ?ν προσπάθειά του γι? τ? στερέωση κα? διάδοση τ?ς ?ρθοδοξίας. ?ναφέρθηκε χαρακτηριστικ? στ? διακήρυξή του κατ? τ?ν 10η ?ουνίου 2002, μ? τ?ν Μακαριστ? Πάπα ?ωάννη Παύλο τ?ν ΙΙ, ?που μεταξ? ?λλων ? Πατριάρχης ?νέφερε: «? σεβασμ?ς πρ?ς τ? περιβάλλον πηγάζει ?π? τ?ν σεβασμ? δι? τ?ν ?νθρώπινην ζω?ν κα? ?ξιοπρέπειαν. ?φ΄?σον ?ναγνωρίζομεν ?τι ? κόσμος ε?ναι δημιούργημα το? Θεο?, ?χομεν τ?ν ?θικ?ν ?ποχρέωσιν ν? διατυπώσομε κώδικα περιβαλλοντικ?ς ?θικ?ς δι? τ?ν προστασίαν τ?ς Δημιουργίας Του. Ο? χριστιανο?, ?λλ? κα? ο? πιστο? ?λλων θρησκει?ν, ?φείλουν ν? ?γωνιστο?ν ν? ?κπαιδεύσουν το?ς ?νθρώπους ?στε ν? ?ποκτήσουν ο?κολογικ?ν συνείδησιν. Πρ?ς το?το ?παιτε?ται νέα προσέγγισις κα? νέος πολιτισμός, ? ?πο?ος θ? χαρακτηρίζεται ?π? συμπεριφορ?ν σεβασμο? πρ?ς τ? περιβάλλον κα? θ? πηγάζει ?π? τ? σχέσιν το? Θεο?, τ?ς Δημιουργίας κα? το? ?νθρώπου».
papas-patriarchis-perivallon-97576? κ.Σκαλκέας ?φο? ε?χαρίστησε τ?ν Ο?κουμενικ? Πατριάρχη Βαρθολομα?ο γι? τ?ν τιμ? ν? ε?ναι ?πίτιμος Πρόεδρος κα? κύριος ?μιλητ?ς σ? α?τ?ν τ?ν ?πιστημονικ? ?κδήλωση γι? τ? περιβάλλον τ?ν κάλεσε στ? β?μα.
? Πατριάρχης μεταξ? ?λλων ?νέφερε: «Α?λή μας κα? κ?πος μας ?λη ? γ? κα? ? περιβάλλουσα τ?ς γ?ς ?τμόσφαιρα κα? στρατόσφαιρα κα? ? πέριξ τ?ς γ?ς ζώνη. ?φείλουμε ν? ?ναπήσουμε τ?ν ?νθρωπον κάθε φυλ?ς κα? γλώσσης κα? ν? ε?μεθα ?λληλέγγυοι πρ?ς α?τόν. Τότε μόνον θ? ?πηρετήσομεν ?ν ?ρμονία α?τ?ν ταύτην τ? ζωή, τ?ν πολιτισμ? το? ?γρο? το? Θεο?. Κατ? τ?ν ?μετέραν ταπειν? γνώμη κα? ?μπειρικ?ν ?ποτίμηση το?το ε?ναι τ? ?ληθ?ς νόημα κα? περιεχόμενο τ?ς ο?κολογίας. (?) ? ?γία ?ρθόδοξος ?κκλησία μας κα? δ? τ? Ο?κουμενικ?ν Πατριαρχε?ον κα? ? ?μετέρα μετριότης προσωπικ?ς ?κρίνομεν ?τι ?χομεν καθ?κον ?ν τ? σωτηριώδ? ?ποστολ? κα? διακονί? τ?ς Μητρ?ς ?κκλησίας τ?ς Κωνσταντινουπόλεως ν? ε?αισθητοποιήσωμεν τ?ν ?νθρωπότητα δι? τ?ν κίνδυνον το? ?νεπανορθώτου κακο? τ? ?πο?ον ?πέρχεται ?π? τ?ς ?δικάς μας πράξεις κα? τ?ν ?διοτέλειάν μας. Ε?χαριστο?με το?ς διεθνο?ς φήμης καλλιτέχνες: τ?ν τενόρον κύριον Μάριον Φραγκούλην κα? τ?ν πιανίσταν κύριον Eugene Kohn δι? τ?ν μουσικ?ν πανδαισίαν τ?ν ?ποίαν θ? μ?ς προσφέρουν κα? ε?χόμεθα ε?ς α?το?ς τ?ν καθοδήγησιν κα? τ?ν ?ντασιν το? Θεο? ?στε ν? μ?ς μυο?ν ε?ς τ?ν ο?ράνιον κα? ?περουράνιον συμπαντικ?ν ε?ς τ?ν ?ποίαν ? Δημιουργ?ς θέλει ν? μ?ς ?δηγήσει διότι ?κε?νος ?ε? ?ναρμονίζει ?σα ? ?νθρωπίνη κακία καθιστ? δυσαρμονικά. Ε?ς ?μ?ς παραμένει ?ς καθ?κον ? καλλιέργεια το? ?γρο? το? Θεο?. Δ?ν δυνάμεθα ν? ?πηρεάσουμε κατ??λλον τρόπον τ? συμπαντικ?ν ?ρμονίαν παρ? καλλιεργώντας τ?ν καρδίαν κα? τ?ν θέλησίν μας ?στε ν? παράγουν ?ρμονικο?ς παλμο?ς συντονισμένους μ? τ?ν ?ρμονίαν το? σύμπαντος. ? καλλιτέχνης καλλιεργε? τ?ν ?γρ?ν τ?ς τέχνης κα? μ?ς φανερώνει δι? τ?ς ?δύτητος το? μουσικο? ?κούσματος πόσον γλυκεία κα? μοναδικ? ε?ναι ? θεϊκ? ?ρμονία. ? καλλιεργητ?ς τ?ς γ?ς στολίζει μ? τ? πολύχρωμα ?νθη κα? το?ς ε?γεύστους καρπο?ς τ?ν κόσμον κατ? τ? μέτρον τ?ν δυνάμε?ν του. ?λλ? κα? τ? μικρ?ν ?νθος τ? ?πο?ο φύεται ?π? το? ?ψηλο? ?ροπεδίου κα? δ?ν ε?ναι ?ρατ?ν ?π? ?νθρώπινον ?φθαλμ?ν, ?κπληρώνει τ?ν προορισμόν του ν? στολίζει τ?ν δημιουργίαν κα? ν? ?μπνέει τ?ν ποιητ?ν ? ?πο?ος τ? βλέπει δι? τ?ς φαντασίας του. ? Θε?ς στολίζει κα? ?ναρμονίζει τ? πάντα ?ντ?ς τ?ς Δημιουργίας: θεατ? κα? ?θέατα, ?κουστ? κα? μ? ?κουστά, διότι ? κόσμος το? Θεο? ε?ναι καλ?ς λίαν κα? δ?ν χωρε? ?ντ?ς α?το? καμμία ?σχημία. ?ς ?μπνευστο?με ?π? τ? κάλλος πο? συλλαμβάνουν α? α?σθήσεις μας ?στε ν? τ? μετατρέψωμεν ε?ς ψυχικ?ν κάλλος, ?κφραζόμενον δι? τ?ς ?γάπης πρ?ς τ?ν Δημιουργόν, πρ?ς τ? ?μψυχα κα? πρ?ς τ? ?ψυχα δημιουργήματά του, πρ?ς τ? περιβάλλον μας. Θ? ?θέλαμεν ν? κατακλείσωμεν μ? τ?ν παράγραφον δι? τ? περιβάλλον ?π? τ?ν πρόσφατον κοιν?ν δήλωσην τ?ν ?ποίαν ?πεγράψαμεν ε?ς τ? ?εροσόλυμα μ? τ?ν Α?το? ?γιότητα τ?ν Πάπαν Φραγκίσκον: «Ε?ναι βαθε?α πεποίθησίς μας ?τι τ? μέλλον τ?ς ?νθρωπίνης ο?κογενείας ?ξαρτ?ται ?π? τ? π?ς προστατεύομεν τ? δ?ρον τ?ς κτήσεως τ? ?πο?ον ? Δημιουργ?ς μ?ς ?νεπιστεύθη. Πρέπει ν? ?ναγνωρίσωμεν ?ν μετανοί? τ?ν κακομεταχείρισιν το? πλανήτου μας ? ?ποία ?σοδυναμε? μ? ?μαρτίαν ε?ς τ? ?μματα το? Θεο?. Βεβαιο?μεν τ?ν ε?θύνη μας κα? τ?ν ?ποχρέωσίν μας ν? ?ναπτύξωμεν α?σθημα ταπεινότητος κα? ?γκρατείας ?στε ν? α?σθανώμεθα ?λοι τ?ν ?νάγκην ν? σεβόμεθα τ?ν δημιουργίαν κα? ν? τ?ν προστατεύωμεν μ? φροντίδα. ?π? κοινο? ?ποσχόμεθα τ?ν δέσμευσήν μας ν? καλλιεργήσωμεν τ?ν συνείδησιν τ?ς φροντίδος δι? τ?ν δημιουργίαν κα? τ?ν μέριμναν δι? τ?ν προστασίαν της ?νόψει τ?ς ?ρνήσεως κα? τ?ς ?γνοίας κα? ?πευθυνόμεθα πρ?ς κάθε ?νθρωπον καλ?ς θελήσεως ν? σκεφθ? τρόπον διαβιώσεως ?λιγότερον σπάταλον κα? περισσότερον λιτ?ν ?ποφεύγοντας τ?ν πλεονεξίαν κα? ?πιδεικνύοντας περισσοτέραν γενναιοδωρίαν δι? τ?ν προστασίαν το? κόσμου το? Θεο? κα? πρ?ς ?φελος το? λαο? του».

? Eugene Kohn μ? τ? Maria Callas.

Μετ? ?π? α?τ?ν τ?ν ?μορφο λόγο ?λθαν στ? σκην? ? κ. Eugene Kohn κα? ? κ. Μάριος Φραγκούλης γι? ν? ?ρμηνεύσουν ?ρχικ? μία σειρ? ?π? ?ριες ?ντίκες κα? καντσονέτες: Pieta Signore το? Alessandro Stradella, Per la gloria d?adodarvi το? Giobanni Battista Bononcini, Vaga Luna το? Vincenzo Bellini, Ombra Mai Fu το? George Frideric Handel, Gi? il Sole dal Gange το? Alessandro Scarlatti, Ideale, L?Ultima Canzone κα? Non t?amo pi? το? Paolo Tosti κα? Mattinata το? Ruggiero Leoncavallo. Τ? δεύτερο μέρος περιλάμβανε ?γαπημένα ?ργα ?λλήνων συνθετ?ν: America Insurrecta- Nuestra Tierra το? Μίκη Θεοδωράκη σ? ποίηση Pablo Neruda, ?νοίγω τ? Στόμα μου, το? ?διου, Τ? Λόγια κα? τ? Χρόνια κα? ? ?ρωτας ?νυφαντ?ς το? Γιάννη Μαρκόπουλου ?π? τ?ν ?ρωτόκριτο κα? τ? ?ρωτα ?σ? κα? ?σπρο Περιστέρι το? Μάνου Χατζιδάκι. Τ? κοιν? πο? δ?ν ?κανοποιήθηκε ?π? τ? πλ?θος τ?ν τραγουδι?ν κάλεσε τ?ν ?λληνα τενόρο ν? ?πιστρέψει στ? σκην? κα? ? Μ. Φραγκούλης ?ς γνήσιος καλλιτέχνης πο? δ?ν ?φήνει ποτ? τ? κοινό του παραπονεμένο ?πάκουσε στ? α?τημα γι? ν? ?ρμηνεύσει ?λλα τρία κομμάτια μαζ? μ? τ?ν ?ξαίσιο πιανίστα κ. Kohn. Τ? ?πέροχο If I Loved You ?π? τ? Carousel κα? τ? Granada π?ραν σειρ? μ? τ?ν κ.Φραγκούλη ν? ?ντυπωσιάζει τ? κοιν? γι? μία ?κόμη φορ? μ? τ?ς φωνητικές του ?κανότητες γι? ν? σιγοτραγουδήσει τέλος μαζ? μ? τ? κοιν? τ? ?στέρι το? Βορι? το? Μάνου Χατζιδάκι.

72943_10152584212015523_1469542046_n

Κάπου ?κε? τελείωσε α?τ? ? δροσερ? βραδι? το? ?ούνη μ? τ?ν κ. Μάριο Φραγκούλη ν? ?ποδεικνύει γι? μία ?κόμη φορ? τ?ν ?κανότητά του ν? ?κτελε? μ? τ?ν ?ρτιότερο τρόπο κάθε μουσικ? ε?δος μ? τ? ?πο?ο καταπιάνεται, τ?ν κ.Eugene Kohn ν? ?ντυπωσιάζει μ? τ? δεινότητά του ?ς πιανίστα, τ?ν Ο?κουμενικ? Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομα?ο ν? συγκινε? μ? τ?ν λόγο του κα? μ? τ?ν Παρθενώνα ν? δεσπόζει ?γέρωχος λίγα μέτρα παραπάνω στ?ν βράχο τ?ς ?κρόπολης θυμίζοντας κάποιο παλι? μεγαλε?ο?

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*