Κατοικίδια και άνθρωπος

ΓΡΑΦΕΙ: Η ΙΩΑΝΝΑ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ-ΔΟΥΚΟΥΜΕ.

Πολλο? ?νθρωποι ε?ναι α?το? πο? ?χουν ?να ? περισσότερα ζ?α στ? σπίτι τους. Τ? μεγάλωμα ?ν?ς ζώου ε?ναι μία δύσκολη ?πόθεση, ?σο δύσκολο ε?ναι κα? τ? ν? μεγαλώνεις ?να παιδί. Τ? κατοικίδιο χρειάζεται τροφ?, στέγη, καθαρισμό, φροντίδα, στοργή, ?φοσίωση κα? ?γάπη, λίγο πολ? ?,τι χρειάζεται κα? ?νας ?νθρωπος. Μέσα ?π? τ? μεγάλωμά του μαθαίνει κανε?ς ν? ?ναλαμβάνει ε?θύνες. ?ρευνες ?χουν δείξει ?τι τ? ν? διαθέτει κανε?ς ?να ζ?ο βοηθ? στ? βελτίωση τόσο τ?ς σωματικ?ς ?σο κα? τ?ς ψυχικ?ς ?γείας το? ?διοκτήτη (μείωση ?ρτηριακ?ς πίεσης, καταπολέμηση ?γχους).

Τ? συνηθέστερα κατοικίδια ε?ναι ο? γάτες κα? ο? σκύλοι. ?πάρχουν βέβαια κα? ?λλα διαδεδομένα κατοικίδια ?πως διάφορα ε?δη τρωκτικ?ν, ?ρπετά, ?κόμα κα? χο?ροι. ?λλοι πάλι προτιμο?ν τ? ψάρια κα? τ? πτηνά. Τ? κατοικίδια παρέχουν συντροφι? στ?ν ?νθρωπο κα? ?ποτελο?ν καταφύγιο γι? α?τ?ν σ? δύσκολες στιγμές. Κάποιες φορ?ς τ? μόνο πο? χρειαζόμαστε ?με?ς ο? ?νθρωποι ε?ναι κάποιος ν? μ?ς ?κούσει χωρ?ς ν? μ?ς κρίνει κα? τ? κατοικίδιο μπορε? ν? τ? κάνει α?τ? καλύτερα ?π? τ?ν καθένα.

Δ?ν πρέπει κανε?ς ?μως ν? ξεχν? πόσο μεγάλη ε?ναι ? ε?θύνη το? ν? ?χεις ?να κατοικίδιο. Πολλο? ε?ναι α?το? πο? υ?οθετο?ν ?να ζ?ο μικρ?ς ?λικίας ?πως ?να κουτάβι λόγω τ?ν ?μορφων χαρακτηριστικ?ν το? προσώπου πο? διαθέτει κα? μόλις α?τ? μεγαλώσει τ? διώχνουν. ?λλοι πάλι φεύγουν διακοπ?ς κα? ?φήνουν τ? ζ?ο μέσα στ? διαμέρισμα χωρ?ς κάποιον ν? τ? προσέχει. Τ? διαμερίσματα μι?ς πολυκατοικίας γενικότερα δ?ν ε?ναι κατάλληλος χ?ρος γι? ν? μεγαλώσει ?να ζ?ο ?πως ? σκύλος ? ? γάτα πο? χρειάζεται κα? κάποιον χ?ρο ν? κινηθε?. ?σοι μένουν σ? πολυκατοικία καλ? θ? ε?ναι ν? μ?ν ?χουν ?να ?π? α?τ? τ? ζ?α γιατ? τ? μόνο σίγουρο ε?ναι ?τι, ?κόμη κ? ?ν ?με?ς δ?ν τ? ?ντιλαμβανόμαστε, α?τ? θ? ζε? δυστυχισμένο.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*