Κατοικίδια και άνθρωπος

ΓΡΑΦΕΙ: Η ΙΩΑΝΝΑ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ-ΔΟΥΚΟΥΜΕ.

Πολλοί άνθρωποι είναι αυτοί που έχουν ένα ή περισσότερα ζώα στο σπίτι τους. Το μεγάλωμα ενός ζώου είναι μία δύσκολη υπόθεση, όσο δύσκολο είναι και το να μεγαλώνεις ένα παιδί. Το κατοικίδιο χρειάζεται τροφή, στέγη, καθαρισμό, φροντίδα, στοργή, αφοσίωση και αγάπη, λίγο πολύ ό,τι χρειάζεται και ένας άνθρωπος. Μέσα από το μεγάλωμά του μαθαίνει κανείς να αναλαμβάνει ευθύνες. Έρευνες έχουν δείξει ότι το να διαθέτει κανείς ένα ζώο βοηθά στη βελτίωση τόσο της σωματικής όσο και της ψυχικής υγείας του ιδιοκτήτη (μείωση αρτηριακής πίεσης, καταπολέμηση άγχους).

Τα συνηθέστερα κατοικίδια ε?ναι ο? γάτες κα? ο? σκύλοι. ?πάρχουν βέβαια κα? ?λλα διαδεδομένα κατοικίδια ?πως διάφορα ε?δη τρωκτικ?ν, ?ρπετά, ?κόμα κα? χο?ροι. ?λλοι πάλι προτιμο?ν τ? ψάρια κα? τ? πτηνά. Τ? κατοικίδια παρέχουν συντροφι? στ?ν ?νθρωπο κα? ?ποτελο?ν καταφύγιο γι? α?τ?ν σ? δύσκολες στιγμές. Κάποιες φορ?ς τ? μόνο πο? χρειαζόμαστε ?με?ς ο? ?νθρωποι ε?ναι κάποιος ν? μ?ς ?κούσει χωρ?ς ν? μ?ς κρίνει κα? τ? κατοικίδιο μπορε? ν? τ? κάνει α?τ? καλύτερα ?π? τ?ν καθένα.

Δ?ν πρέπει κανε?ς ?μως ν? ξεχν? πόσο μεγάλη ε?ναι ? ε?θύνη το? ν? ?χεις ?να κατοικίδιο. Πολλο? ε?ναι α?το? πο? υ?οθετο?ν ?να ζ?ο μικρ?ς ?λικίας ?πως ?να κουτάβι λόγω τ?ν ?μορφων χαρακτηριστικ?ν το? προσώπου πο? διαθέτει κα? μόλις α?τ? μεγαλώσει τ? διώχνουν. ?λλοι πάλι φεύγουν διακοπ?ς κα? ?φήνουν τ? ζ?ο μέσα στ? διαμέρισμα χωρ?ς κάποιον ν? τ? προσέχει. Τ? διαμερίσματα μι?ς πολυκατοικίας γενικότερα δ?ν ε?ναι κατάλληλος χ?ρος γι? ν? μεγαλώσει ?να ζ?ο ?πως ? σκύλος ? ? γάτα πο? χρειάζεται κα? κάποιον χ?ρο ν? κινηθε?. ?σοι μένουν σ? πολυκατοικία καλ? θ? ε?ναι ν? μ?ν ?χουν ?να ?π? α?τ? τ? ζ?α γιατ? τ? μόνο σίγουρο ε?ναι ?τι, ?κόμη κ? ?ν ?με?ς δ?ν τ? ?ντιλαμβανόμαστε, α?τ? θ? ζε? δυστυχισμένο.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*